ปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา

ผู้แต่ง

  • สัญญา ยือราน นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • อาจินต์ สงทับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ:

การอภิบาลผ่านความร่วมมือ, การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ, กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอภิบาลผ่านความร่วมมือและปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 270 คน ได้แก่ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านผู้สูงอายุของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร จำนวน 9 แห่ง ๆ ละ 30 คน คัดเลือกโดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการการบริหารจัดการกองทุนและการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และ 2) แบบสอบถามการอภิบาลผ่านความร่วมมือ ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน มีค่าความตรงของเนื้อหา .80 -1.00 และค่าความเที่ยงของเครื่องมือ .72 และ .98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน และสถิติการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า

1. การอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 อยู่ในระดับมาก (M=4.22, SD=0.54) องค์ประกอบของการอภิบาลผ่านความร่วมมือฯ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ กลไกของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (M=4.19, SD=0.49) และกระบวนการการอภิบาลผ่านความร่วมมือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (M=4.17, SD=0.48)

2. ปัจจัยที่สามารถอธิบายความผันแปรของการอภิบาลผ่านความร่วมมือฯ ได้แก่ การติดตามและประเมินผล (β =0.294) การจัดการทรัพยากร (β =0.213) วัฒนธรรมองค์กร (β =0.147) การประชาสัมพันธ์ (β =0.154) การจัดการความเป็นผู้นำ (β =0.109) และการจัดการความรู้ (β =0.127) ซึ่งสามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 74.80

ข้อค้นพบจากการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านการติดตามและประเมินผล การจัดการทรัพยากร วัฒนธรรมองค์กร การประชาสัมพันธ์ การจัดการความเป็นผู้นำ และการจัดการความรู้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Angsuchoti, S., & Phuangsomjit C. (2014). Analysis and Interpretation of Data Unit at 11 in Educational Management Research Unit at 11-15. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)

Chaimay, P. (2013). Sample Size Determination in Descriptive Study in Public Health. Thaksin University Journal, 16(2), 9-18. (in Thai)

Chaisawang, C., Khamrat, C., & Banchonhattakit, P. (2009). The Development of Local Health Assurance Funds in Fao Rai District, Nong Khai Province. Khon Kaen University Journal for Public Health Research, 2(2), 71-78. (in Thai)

Chatameena, W., Warasai, W., & Chindapol, R. (2008). Success Factors for Manage and Operate the Project of Phrae and Phitsanulok Provincial Administration Organization. Bangkok: The Thailand Research Fund. (in Thai)

Chittaruttha, C. (2010). Organizational Culture, Sustainable Success Factors. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.

Cronbach, L. J. (1970). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper and Row

Danial, W. W., & Cross, C. L. (2013). Biostatistics A Foundation for Analysis in the Health Sciences (10th ed.), (pp. 189). United States of America: Edwards Brothers Mallo.

Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation. (2017). Organisational Culture Plan Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation (2017), Fiscal Year 2017. Retrieved November 1, 2019 from https://www.royalrain.go.th/upload/culture _doc1.pdf (in Thai)

Emerson, K., & Nabathci, T. (2015). Collaborative Governance Regimes. Washington, DC: Georgetown University Press Washington.

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2015). Elderly Situation Thailand 2014. Bangkok: Amarin Printing and Publishing.

Lacharoj, S. (1994). Criteria and Methods of Educational Measurement and Evaluation in Schools. In: Teaching Document Management and Management Academic Series Educational Measurement and Evaluation Unit 1-7. Nonthaburi: University Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)

Ianrum, S., Promaruk, T., & Talubnin, K. (2015). The Potential Development of Board Directors of Health Insurance Fund Muang Fang Sub-district, Muang District, Burirum Province. Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University, 17(1), (pp. 10-22). (in Thai)

Jamsomboon, S. (2016). Sustainable Administration and Managerial Effectiveness of Honor Programs Promotion Station of The Royal Thai Army Radio and Television. Journal of the Association of Researchers, 21(3), (pp. 182-196). (in Thai)

Kaemkate, W. (2012). Research Methodology in Behavioral Sciences. (3rd ed). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. (in Thai)

Khotwantha, S., Phromsatyaporn, V., & Hanjansit, K. (2014). Development of Strategic Management Models of Local Health Assurance Fund on Kaeng Kheng Subdistrict Administration Organization Kut Khaopun District, Ubon Ratchathani Provinc. Research and Development Health System Journal, 7(2), 284-295. (in Thai)

Kuder, G. F., & Richardson, M. W. (1937). The Theory of the Estimation of Test Reliability. The Psychometric Society, 2(3), 151−160.

Morgan, L. A., & Kunkel, S. (2016). Ageing, Society, and the Life Course. (5th ed). New York: Springer Publishing Company.

National Health Security Office. (2014). Operation Manual of The Local Health Security Fund. Bangkok: Sahamit Printing and Leasing Company Limited. (in Thai)

National Health Security Office. (2017). Local Health Security Fund Summary Report. Retrieved January 10, 2017 from https://obt.nhso.go.th/obt/budget_overview_report

National Reform Council. (2015). Reform Agenda 22: Reforming the Health Service System, Reform Agenda 23: Reforming the Health Promotion, Prevention, Disease Control and Health Hazards and Reform Agenda 24: Reforming the Management Systems and Health Systems Financing. Bangkok: The Secretariat of The House of Representatives. (in Thai)

Phuntulee, S., & Wanitchanon, W. (2014). The Managerial Competency Development of Local Health Security Fund Committees: A Case Study of Committees in Tambol Level, Muang District, Phrae Province. Research report, Maejo University. (in Thai)

Punyawaro, P., Manmee T., & Yenjaima, R. (2018), Corporate Development by Creating. KM. Journal of MCU Alumni Association, 7(1), (pp. 83-92) (in Thai)

Seankosa, R., Kosonkittiumporn, S., & Poosri S. (2014). Management Model of Local Health Assurance Fund in 7th Health Service Network in Roi-Kean Sarasin Provincial Group (Roi-ed, Khon Kean, Maha sarakham, and Kalasin). Journal of the Graduate School Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, 8(2), (pp. 158-168). (in Thai)

Srisompong, W. (2016). Collaborative Governance in Khlong Mhonna Project Ramdang Sub-District, Singhanakorn District, Songkhla Province. A Thesis Submitted in Fulfilment of The Requirements for the Degree of Master of Public Administration, Prince of Songkla University. (in Thai)

Sun, X. (2017). Research and Prospect of Collaborative Governance Theory. Public Policy and Administration Research, 7(7), (pp. 50-53)

Taweesit, S., Sanphuwan, M., & Chuanwan S. (2013). Population and Society in ASEAN. Challenges and Opportunities. Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University. (in Thai)

Thanadechawat, N., Sadaenghan, P., & Ingard A. (2017). Behavioral Assessment from Kirkpatrick Evaluation Concept, The Case of Digital Leader Training Project. Burapha Journal of Business Management, 6(1), (pp. 66-80). (in Thai)

Thomson, A. M., Perry, J. L., & Miller, T.K. (2015). Linking Collaboration Processes and Outcomes: Foundations for Advancing Empirical Theory in Big Ideas in Collaborative Public Management. (2nd ed.), (pp.97-120). New York: Routledge.

United Nations. (2015). World Population Ageing Report 2015. New York: Department of Economic and Social Affairs Population Division.

Vanichbuncha, K., & Vanichbuncha, T. (2017). SPSS for window. Bangkok: Rongphim Samlada. (in Thai)

World Health Organization. (2016). Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health (2016 - 2020): A Framework for Coordinated Global Action by the World Health Organization, Member States, and Partners Across the Sustainable Development Goals. Retrieved November 21, 2016 from https://www.who.int/ageing/GSAP-Summary-EN.pdf?ua=1

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-01