ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันสุขภาพในมุมมองของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง

  • พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา http://orcid.org/0000-0003-4553-4551
  • วัลลภ ใจดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • จิรภัค สุวรรณเจริญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

แรงงานข้ามชาติ, การประกันสุขภาพ, ชลบุรี

บทคัดย่อ

การศึกษาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในมุมมองของแรงงานข้ามชาติโดยประยุกต์แนวคิดเรื่อง The Behavioral Model for Vulnerable Populations เป็นกรอบแนวคิด กลุ่มเป้าหมายคือแรงงานข้ามชาติจำนวน 348 คนที่สุ่มด้วยเทคนิค Time- Space Sampling โดยเลือกวิธี Venue-Based Sampling เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงการประกันสุขภาพและการประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งผ่านการตรวจวิเคราะห์ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญได้เท่ากับ .79 และ .81 และค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ .74 และ .76 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติ Logistic Regression ผลวิจัยพบว่า

กลุ่มแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.91 ไม่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพใดๆ โดยร้อยละ 51.44      คิดว่าค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพรายปีไม่เหมาะสมโดยส่วนใหญ่คิดว่าแพงเกินไป (ร้อยละ 97.21) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีประกันสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย  (ORadj=6.64, 95%CI 2.95-14.19) และกลุ่มที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย (ORadj = 2.65, 95%CI 1.82-5.96) ทั้งสองปัจจัยนี้สามารถทำนายการมีประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติได้ร้อยละ 14.07

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติควรพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาไทยและการปรับกลไกที่มีอยู่ให้เป็นรูปธรรมในการกำหนดให้แรงงานเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Department of Fundamentals of Public Health, Faculty of Public Health, Burapha University.

References

Anand, S. (2012). Human Security and Universal Health Insurance. Lancet, 379(9810), 9-10.

Archavanitkul, K. (2012). The Identification Low Skilled Labour from Myanmar, PDR Laos, Cambodia. Population and Development Newsletter Retrieved January 12, 2016 from http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Documents/Newsletter_Files/Vol33No1. Pdf. (in Thai)

Cheng, Z., Nielsen, I., & Smyth, R. (2014). Access to Social Insurance in Urban China: A Comparative Study of Rural-Urban and Urban-Urban Migrants in Beijine. Habitat International, 41, 243 -252.

Chonburi Employment Office. (2013). Report on the Number of Registered Migrant Workers in Chonburi Province. Chonburi: Chonburi Employment Office. (in Thai)

Cochran, W. G. (1977). Sampling Technique. 3rd Edition. New York: John Wiley & Sons.

Fleischman, Y., Willen, S. S., Davidovitch, N., & Mor, Z. (2015). Migration as a Social Determinant of Health for Irregular Migrants: Israel as Case Study. Social Science and Medicine, (147), 89-97.

Gelberg, L., Anderson, R. M., & Leake, B. D. (2000). The Behavioral Model for Vulnerable Populations: Application to Medical Care Use and Outcomes for Homeless People. Health Services Research, 34(6), 1273-1302.

Goldman, D. P., Smith, J. P., & Seed, N. (2005). Legal Status and Health Insurance among Immigrants. Health Affairs, 24(6), 1640-1653.

Grit, K., Otter, J. J. D. & Spreij, A. (2012). Access to Health Care for Undocumented Migrants: A Comparative Policy Analysis of England and the Netherlands. Journal of Health Politics Policy and Law, 37(1), 37-67.

Health Insurance Group, Chonburi Provincial Public Health Office. (2013). Report on the Number of Migrant Health Insurance in Chonburi Province. Chonburi: Health Insurance Group, Chonburi Provincial Public Health Office. (in Thai)

Isarabhakdi, P. (2004). Meeting at the Crossroads: Myanmar Migrants and Their Use of Thai Health Care Services. Asian and Pacific Migration Journal, 13(1), 107-126.

Limanon, B., & Peungposop, N. (2011). Policy Review: Access to Health Care Service and Health Insurance among Migrant Workers in Thailand. Bangkok: Raks Thai Foundation.

Liu, K. (2016). Insuring Against Health Shocks: Health Insurance and Household Choices. Journal of Health Economics, 46(March 2016), 16-32.

Ministry of Public Health. (2013). Report on the Number of Migrant Health Insurance. Nonthaburi: Health Insurance Group, Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health. (in Thai)

Nandi, A., Galea, S., Lopez, G., Nandi, V., Strongarone, S., & Ompad, D. (2008). Access to and Use of Health Service among Undocumented Mexican Immigrants in a US Urban Area. The American Journal of Public Health, 98(11), 2011-2020.

Office of Foreign Workers Administration, Ministry of Labour. (2013). Statistics Alien Who Register for Work Permit Around the Kingdom of Thailand in 2013. Retrieved February 18, 2016 from http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sy/sy2556.pdf. (in Thai)

Patcharanarumol, W., Tangcharoensathien, V., Limwattananon, S., Panichkriangkrai, W., Pachanee, K., Poungkantha, W., et al. (2011). “Why and How Did Thailand Achieve Good Health at Low Cost? In: Balabanova, D., McKee, M., & Mills, A., Editors”. Good Health at Low Cost 25 Years on What Makes a Successful Health System? (pp. 193-223). London: London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Poonpoksin, W. (2018). Health Insurance for Protecting Migrant Workers: Points of View from Social Capital of Thailand. Journal of Social Work, 26(1), 1-33. (in Thai)

Srithamrongsawat, S., Wisessang, R., & Ratjaroenkhajornm, S. (2009). Financing Healthcare for Migrants: A Case Study from Thailand. Retrieved January 12, 2016 from https://publications.iom.int/system.files.pdf/financing_healthcare_for_migrants_thailand.pdf

Suphanchaimat, R., Kantamaturapoj, K., Pudpong, N., Putthasri, W., & Mills, A. (2016). Health Insurance for People with Citizenship Problems in Thailand: a Case Study of Policy Implementation. Health Policy and Planning, 31(2), 229-238.

Thai Health Project. (2013). “Thailand Reform: Restructuring Power, Empowering Citizens”. In Thai Health 2013. (pp 154-177). Nakhon Pathom. Institute for Population and Social Research, Mahidol University.

Wang, L., & Kwak, M. J. (2015). Immigration, Barriers to Healthcare and Transnational Ties: A Case Study of South Korean Immigrants in Toronto, Canada. Social Science and Medicine, 133(2015), 340-348.

World Health Organization. (2009). Process of Translation and Adaptation of Instruments. Retrieved January 22, 2014 from http://www.who.int/substance_abuse/ research_tools/translation/en/.

Zuber, J. (2012). Healthcare for the Undocumented: Solving a Public Health Crisis in the U.S. Journal of Contemporary Health Law and Policy, 28(2), 350-380.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-01