ผลของอายุมารดาต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมในสตรี

  • ศุภวดี แถวเพีย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
  • ฉวีวรรณ ดียิ่ง โรงพยาบาลขอนแก่น
  • รัชนี พจนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
  • ฉายวสันต์ คุณอุดม โรงพยาบาลขอนแก่น
  • พัชราภรณ์ เจียระนัยธนะกิจ โรงพยาบาลขอนแก่น
คำสำคัญ: หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น, หญิงตั้งครรภ์อายุมาก, อายุมารดา, ผลการตั้งครรภ์, ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอายุมารดาต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมในสตรี โดยเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ของสตรีวัยรุ่นอายุ 19 ปี หรือน้อยกว่า จำนวน 1,117 คน และสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป จำนวน 584 คน ศึกษาข้อมูลสตรีที่คลอด ณ โรงพยาบาลขอนแก่น จากฐานข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป และภาวะแทรกซ้อนของมารดาและทารก วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุมารดากับภาวะแทรกซ้อนโดยคำนวณอัตราเสี่ยงสัมพัทธ์ (Odd Ratio) ผลการวิจัยพบว่า

เมื่อเปรียบเทียบกับมารดาวัยรุ่น มารดาอายุมากมีโอกาสเกิดภาวะเสี่ยงสูงในระยะตั้งครรภ์มากกว่า ต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง ไทรอยด์ฮอร์โมนสูง การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ชนิดไม่พึ่งอินสุลินและพึ่งอินสุลิน รกเกาะต่ำ และทารกท่าก้น แต่มารดาอายุมากมีโอกาสเสี่ยงต่ำกว่าต่อการเกิดพาหะธาลัสซีเมีย และถุงน้ำแตกก่อนเจ็บครรภ์จริง ในระยะคลอดพบว่ามารดาอายุมากมีโอกาสเกิดภาวะเสี่ยงสูงมากกว่ามารดาวัยรุ่นต่อการเกิดทารกขาดออกซิเจน แต่มีโอกาสเสี่ยงต่ำกว่าต่อการเกิดทารกสูดสำลักน้ำคร่ำ สายสะดือพันคอ และทารกน้ำหนักตัวน้อย ส่วนในระยะหลังคลอดพบว่ามารดาอายุมากมีโอกาสเกิดภาวะเสี่ยงสูงมากกว่ามารดาวัยรุ่นต่อการเกิดมดลูกหดรัดตัวไม่ดี และระดับน้ำตาลในเลือดต่ำหลังคลอด แต่มีอัตราเสี่ยงสัมพัทธ์ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระยะหลังคลอดต่อการเกิดภาวะรกค้าง

การเฝ้าระวังและคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและหญิงตั้งครรภ์อายุมากเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการป้องกันความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Ates, S., Batmaz, G., Sevket, O., Molla, T., Dane, C., & Dane, B. (2013). Pregnancy Outcome of Multiparous Women Aged Over 40 Years. International Journal of Reproductive Medicine. 1-5. doi.org/10.1155/2013/287519

Azevedo, W. F., Diniz, M. B., Fonseca, E. S., Azevedo, L. M., & Evangelista, C. B. (2015). Complications in Adolescent Pregnancy: Systematic Review of The Literature. Einstein, 13(4), 618-26. doi: 10.1590/S1679-45082015RW3127.

Blomberg, M., Tyrberg, R. B., & Kjølhede, P. (2014). Impact of Maternal Age on Obstetric and Neonatal Outcome with Emphasis on Primiparous Adolescents and Older Women: A Swedish Medical Birth Register Study. British Medical Journal, 4, e005840. doi:10.1136/bmjopen-2014-005840

Gaillard, R., Bakker, R., Steegers, E. A., Hofman, A., & Jaddoe, V. W. (2011). Maternal Age During Pregnancy is Associated with Third Trimester Blood Pressure Level: The Generation R Study. American Journal of Hypertension, 24(9), 1046-59.

Khalil, A., Syngelaki, A., Maiz, N., Zinevich, Y., & Nicolaides, K. H. (2013). Maternal Age and Adverse Pregnancy Outcome: A Cohort Study. Ultrasound Obstetrics and Gynecology, 42, 634–643. doi: 10.1002/uog.12494

Kittipiboon, S. (2010). Teenage Pregnancy in Trad Hospital, Thailand. The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education, 27(2), 107-114 (in Thai).

Koo, Y-J., Ryu, H-M., Yang, J-H., Lim J-H., Lee, J-E., Kim, M-Y., et al. (2012). Pregnancy Outcomes According to Increasing Maternal age. Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology, 51, 60-65. Retrieved January 20, 2015 from http://www.tjog-online.com/article/S1028-4559(12)00013-7/pdf

Lao, T. T., Sahota, D. S., Cheng, Y. K. Y., Law, L. W., & Leung, T. Y. (2014) Advanced Maternal Age and Postpartum Hemorrhage-Risk Factor or Red Herring?. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 27(3), 243-246, doi:10.3109/ 14767058.2013.807240

Lawaratanakorn, B. (2012). Maternal Age and Neonatal Outcomes, In Pregnant Women and Child Who Gave Birth at Kanthaluk Hospital. Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen. 7, 11(1), 1-9. Retrieved January 13, 2015 from file:///C:/Users/asus%20pc/ Downloads/2628-2812-1-PB.pdf (in Thai)

Lisonkova, S., Potts, J., Muraca, G. M., Razaz, N., Sabr, Y., Chan, W. S., & Kramer, M. S. (2017). Maternal Age and Severe Maternal Morbidity: A Population-Based Retrospective Cohort Study. Public Library of Science Medicine, 14(5), 1-19. Retrieved December 22, 2017 from e1002307.https://doi.org/10.1371/journal. pmed.1002307

Marx, H., Amin, P., & Lazarus, J. H. (2008). Hyperthyroidism and Pregnancy. British Medical Journal, 336(7645), 663-667. doi:10.1136/bmj.39462.709005.AE

Mattson, S., & Smith, J. E. (2016). Core Curriculum for Maternal-Newborn Nursing. (5th ed.). St. Louis, M0: Elsevier Inc.

Narukhutrpichai, P., Khrutmuang, D., & Chattrapiban, T. (2016). The Obstetrics and Neonatal Outcomes of Teenage Pregnancy in Naresuan University Hospital. Journal of the Medical Association of Thailand, 99(4), 361-7. Retrieved December 2, 2016 from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Narukhutrpichai%20P%5B Author% 5D&cauthor=true&cauthoruid=27396218

Obstetrics and Gynecology Department, Khon Kaen Hospital. (2015). Annual Statistical Report. Khon Kaen: Obstetrics and Gynecology Department, Khon Kaen Hospital. (in Thai)

Perry, S. E., Hockenberry, M. J., Lowdermilk, D. L., Wilson, D., Alden, K. R., & Cashion, M. C. (2018). Maternal Child Nursing Care. 6th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier.

Phupong, V. (Editor). (2012). Management of Common Problems in Obstetrics. Samutsakorn, Thailand: Pimdee. (in Thai)

Promlungka, K., Boonyatarp, K., Khamsripon, P., Laohawat, W., Kovjiriyapan, K., & Chandeying, V. (2014). Pregnancy Outcomes of Elderly and Adult Gravidarum at Phayao Hospital. Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medicine and Education Center, 31, 148-155. Retrieved December 12, 2016 from https://www.tci-thaijo.org/index.php/ppkjournal/article/ view/68448/55728. (in Thai)

Rendtorff, R., Hinkson, L., Kiver, V., Dröge, L. A., & Henrich, W. (2017). Pregnancies in Women Aged 45 Years and Older - A 10-Year Retrospective Analysis in Berlin. Geburtshilfe Frauenheilkd, 77(3), 268-275. doi: 10.1055/s-0043-100105.

Sananpanichkul, S., & Leaungsomnapa, Y. (2015). Adolescent Pregnancy: Maternal Factors Effect on Fetal Outcomes. Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medicine and Education Center, 32:147-156. Retrieved December 12, 2016 from https://tci-thaijo. org/index.php/ppkjournal /article/view/ 67866/ 55348. (in Thai)

Thaewpia, S., Howland L. C., Clark M. R., & James K. S., (2013). Relationships among Health Promoting Behaviors and Maternal and Infant Birth Outcomes in Older Pregnant Thais. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 17(1), 28-38. Retrieved May 28, 2015 from file:///C:/Users/asus%20pc/Downloads/6359-Article%20Text-12344-1-10-20130227.pdf

Thaewpia, S., & Tanglakmankhong, K. (2017). Advanced Maternal Age Pregnancy: Nursing Concern for Nurse-Midwifery. Journal of Nursing Science & Health, 40(1), 144-152. Retrieved November 2, 2017 from https://www.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/ view/91983. (in Thai)

Traisrisilp, K., Jaiprom, J., Luewan, S., & Tongsong, T. (2015). Pregnancy Outcomes among Mothers Aged 15 Years or Less. The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 41(11), 1726-1731. Retrieved December 22, 2017 from https://doi.org/ 10.1111/jog.12789

Unicef Thailand. (2015). The Report of Synthesis and Analysis of Teenage Pregnancy Situation in Thailand. Retrieved November 2, 2017 from https://www.unicef.org/ thailand/tha/160705_SAAP_ in_Thailand_ report_TH.pdf. (in Thai)

Unicef. (2015). Conceptual Framework for Maternal and Neonatal Mortality and Morbidity. Retrieved April 18, 2015 from https://www.unicef.org/sowc09/docs/SOWC09-Figure-1.7-EN.pdf

Wanakosit, S. (2012). Pregnancy Outcomes Between Teenage Pregnancy and Adult Pregnancy at Lahansai Hospital, Thailand. Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medicine and Education Center, 29, 283-292. Retrieved December 22, 2017 from file:///C:/Users/ asus%20pc/Downloads/70760-166138-1-PB.pdf. (Thai edition)

เผยแพร่แล้ว
2020-05-29