ประสบการณ์ของหญิงไทยในเขตภาคเหนือที่เป็นมะเร็งเต้านม ในการรับการรักษาจากผู้ให้บริการสุขภาพ

ผู้แต่ง

  • ศศิธร ชิดนายี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
  • ภราดร ล้อธรรมมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
  • วราภรณ์ ยศทวี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
  • วิภา ประสิทธิโชค วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
  • นัยนา แก้วคง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

คำสำคัญ:

มะเร็งเต้านม, ประสบการณ์, ผู้ให้บริการสุขภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ของหญิงไทยในเขตภาคเหนือที่เป็นมะเร็งเต้านมในการรับการรักษาจากผู้ให้บริการสุขภาพ ผู้ให้ข้อมูลเป็นหญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย จำนวน 25 คน เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกระหว่างเดือนตุลาคม 2558-มิถุนายน 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

ประสบการณ์ได้รับการรักษามี 4 ประเด็นหลักคือ 1)  เชื่อหมอ 2) แสวงหาการรักษา 3) ประสบการณ์การรับบริการสุขภาพ ประกอบด้วยการเข้ารับบริการสุขภาพ ไม่กล้าถามหมอแต่ก็ปฏิบัติตามที่หมอบอก ได้รับการดูแลและให้คำปรึกษาอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ ข้อมูลที่ได้ยังไม่เพียงพอ และ 4) ความรู้และรูปแบบบริการที่อยากได้

ดังนั้น บุคลากรทางสุขภาพควรให้การดูแลโดยคำนึงถึงความต้องการ พื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม จัดบริการสำหรับให้ข้อมูลแก่ผู้เป็นมะเร็งเต้านมในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง

References

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.

Buranaruangrote, S., Kasemkitwattana, S., Keerativitaynont, N., & Pongthavornkamol, K. (2006). Experience Self-Management for Fatigue in Breast Cancer Patients Receiving Chemotherapy. Thai Journal of Nursing Council, 21(2), 47-62.

Demir, F., Donmez, Y. C., Ozsaker, E., & Diramali, A. (2008). Patients’ Lived Experiences of Excisional Breast Biopsy: A Bhenomenological Study. Journal of Clinical Nursing, 17, 744–751.

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977. New York: Pantheon Books.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). Fourth Generation Evaluation. Newbury Park, CA: Sage.

Jordan, B. (1997). Birth in Four Cultures: A Crosscultural Investigation of Childbirth in
Yucatan, Holland, Sweden, and the United States. (4th ed.). Prospect Heights, Illinois: Waveland Press Inc.

Krigel, S., Mayers, J., Befort, C., Krebill, H., & Klemp, J. (2014). “Cancer Change Everything” Exploring the Lived Experiences of Woman with Metastatic Breast Cancer. International Journal of Palliative Nursing, 20(7), 334-342.

Liamputtong, P. (2013). Qualitative Research Methods. (4th ed.). South Melbourne, Vic.: Oxford University Press.

Liamputtong, P., & Kitisriworaphan, S. (2014). Authoritative Knowledge, Folk Knowledge, and Antenatal Care in Contemporary Northern Thailand. In Liamputtong, P. (Ed.), Contemporary Socio-Cultural and Political Perspectives in Thailand (pp.465-486). Dordrecht: Springer

Low, L. K. & Tumbarello, J. A. (2012). Falling Out: Authoritative Knowledge and Women’s Experience with Pelvic Organ Prolapse. Journal of Midwifery & Women's Health, 57(5), 489–494.

McCoyd, J. L. (2010). Authoritative Knowledge, the Technological Imperative and Women’s
Responses to Prenatal Diagnostic Technologies. Culture Medicine Psychiatry, 34(4), 591-614.

Mortensen, G. L., Madsen, I. B., Krogsgaard, R., & Ejlertsen, B. (2018). Quality of Life and Care
Needs in Women with Estrogen Positive Metastatic Breast Cancer: A Qualitative Study. Acta Oncologica, 57(1), 146-151, DOI: 10.1080/0284186X.2017.1406141

Mosher, C. E., Johnson, C., Dickler, M. Norton, L., Massie, M. J., & DuHamel, K. (2013). Living with Metastatic Breast Cancer: A Qualitative Analysis of Physical, Psychological, and Social Sequelae. The Breast Journal, 19(3), 285-292.

Mott-Coles, S. (2014). Patients' Cultural Beliefs in Patient-Provider Communication with African American Women and Latinas Diagnosed with Breast Cancer. Clinical Journal of Oncology Nursing, 18(4), 443-448.

National Cancer Institute. (2018). Hospital-Based Cancer Registry 2016. Bangkok: Pornsup Printing. (in Thai)

Naewjumpa, C, Saneha, C., Puwarawuttipanit, W. & Soparattanapaisarn, N. (2014). Symptom Experiences, Symptom Management Strategies, and Functional Status in Outpatient with Breast Cancer Stage IV Receiving Chemotherapy. Thai Journal of Nursing Council, 29(1), 15-28. (in Thai)

Numsang, P., Kurat, S., Baothong, K., Somboonkit, D., Supanyabut, K., Pasaribut, R., & Boonmas, N. (2018). The Life Experiences of Breast Cancer Patients who Received Chemotherapy. The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center, 35(2), 140-152. (in Thai)

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. (2017). Public Health Statistics: A.D.2016. Nonthaburi: Strategy and Planning Division, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. (in Thai)

Pothidara, Y, Dumrongpakapakorn, P., Panput, A., Phoomphij, C., & Nakbun, S. (2014). Health Care Providers’ Authoritative Knowledge: Patients’ Choices and Rights Perceived by Isan Woman Living with Breast Cancer. Journal of Nursing and Health Care, 32(3), 6-13. (in Thai)

Silverman, D. (2010). Doing Qualitative Research A Practical Handbook. (3rd ed.). London: Sage Publications.

Suwanklong, D. & Liamputtong, P. (2016). Breast Cancer Treatment: Experiences of Changes and Social Stigma Among Thai Women in Southern Thailand. Cancer Nursing, 39(3), 213-220.

Uysal, N., Toprak, F. Ü., Kutlutsürkan, S., & Erenel, A. S. (2018). Symptoms Experienced and
Information Needs of Women Receiving Chemotherapy. Asia Pacific Journal of Oncology Nurses, 5, 178-83.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-09-11