การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: กระบวนการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

ผู้แต่ง

  • รัถยานภิศ พละศึก
  • เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช
  • ดลปภัฎ ทรงเลิศ

คำสำคัญ:

กระบวนการพัฒนา, การสร้างเสริมสุขภาพ, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

บทคัดย่อ

การปฏิรูประบบสุขภาพเน้นการรวมพลังหลากหลายภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็น

สังคม สุขภาวะ มุ่งเน้นพัฒนาการสร้างโอกาส ระบบ และกลไกให้ประชาชน กลุ่มคน องค์กร และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมีช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะตนเอง ชุมชน และสังคมให้ประสบความ

สำเร็จ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) นี้มีวัตถุประสงค์ในการอธิบายตัวแบบเชิงกระบวนการ

พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และวิเคราะห์ผลลัพธ์ของกระบวนการ ของ

ตำบลแห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมที่กำลังเผชิญกับสังคม

ผู้สูงอายุ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การเฝ้าระวังสุขภาพวัยทำงาน และการป้องกัน และดูแลโรคเรื้อรัง กระบวนการ

PAR ประกอบด้วย 1) ระยะวางแผนและพัฒนานโยบายการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 2) ระยะดำเนินการ 3) ระยะ

กำกับติดตามกระบวนการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ และ 4) ระยะประเมินผล โดยมีการดำเนินการภายใต้

3 โครงการ ผลการถอดบทเรียน พบว่า

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการแก้ปัญหา เป็นการนำ

ทรัพยากรจากชุมชนมาพัฒนาศักยภาพชุมชน ให้สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ และติดตาม

ประเมินผลในการแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม งานวิจัยนี้จึงเสนอแนะให้บุคลากรสาธารณสุข นำ

ต้นแบบเชิงกระบวนการที่ได้จากการพัฒนาครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนาภาวะสุขภาพในมิติอื่น ๆ รวมถึงควรมีการ

ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และขยายไปยังชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-02-22