แนวทางการเลิกยาสูบของผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา

ผู้แต่ง

  • ทินมณี แซ่เหลียง
  • ซอฟียะห์ นิมะ

คำสำคัญ:

แนวทางการเลิกยาสูบ, ผู้นำศาสนาอิสลาม

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเลิกยาสูบของผู้นำศาสนาอิสลามใน

จังหวัดยะลา ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้นำศาสนาที่สามารถเลิกยาสูบได้สำเร็จ จำนวน 8 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธี

การสนทนากลุ่ม นำมาถอดความแบบคำต่อคำ และนำมาวิเคราะห์เนื้อหาและหาข้อสรุปที่เป็นสาระหลัก ผลการ

วิจัยพบว่า

แนวทางการเลิกยาสูบของผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา คือ การหักดิบ การลดลงอย่างช้า ๆ

การหาสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจ และการห่างไกลสิ่งกระตุ้น โดยปัจจัยที่ช่วยให้เลิกยาสูบได้สำเร็จ ได้แก่ การมี

จิตใจที่เข้มแข็ง การมีแรงเสริมจากครอบครัว การมีโรคประจำตัว การดำรงตำแหน่งทางศาสนา ทัศนะต่อการ

ใช้ยาสูบ กำหนดวันเลิกสูบ การได้รับแรงเสริมจากแพทย์ การได้รับแรงเสริมจากเพื่อน ความฟุ่มเฟือย และการ

มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาสูบ

ควรมีการดำเนินการในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน/ท้องถิ่น องค์กรศาสนา และ

ระดับนโยบาย รวมทั้งมีความเชื่อมโยงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมโดยไม่สามารถที่จะใช้วิธี

การเพียงวิธีการเดียวในการแก้ปัญหาได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-02-21