Factors Related to Caregiver Burden among Family Caregivers of Older Adults with Stroke in Hai Duong, Vietnam

  • Pham Thi Hanh1
  • Pornchai Jullamate
  • Naiyana Piphatvanitcha
Keywords: ผู้สูงอายุ, โรคหลอดเลือดสมอง, ภาระของผู้ดูแล, ผู้ดูแล

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ความรู้ ของผู้ดูแล ระยะเวลาของการเป็นผู้ดูแล ระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วยต่อวัน สัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลและ ผู้ป่วย สถานะเศรษฐกิจ การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ดูแล และแรงสนับสนุนทางสังคมกับภาระของผู้ดูแลผู้ป่วย สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง เมืองไฮ่เซือง ประเทศเวียดนาม ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย สุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ โรคหลอดเลือดสมองที่พาผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทั่วไปเมืองไฮ่เซืองประเทศ เวียดนาม จำนวน 120 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยใช้ แบบสอบถามจำนวน 7 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพ แบบสัมภาษณ์ ภาระของซาริท แบบวัดแรงสนับสนุนทางสังคม แบบประเมินกิจวัตรประจำวันของบาร์เทล แบบสอบถาม สัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล แบบวัดความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .97 .90 .94 .92 .97 และ .81 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา การหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์สันและสถิติสเปียร์แมน ผลการวิจัยพบว่า

ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองมีภาระในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง (M=38.18, SD=14.57) การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ความรู้ของผู้ดูแล ระยะเวลาของการเป็นผู้ดูแล สัมพันธภาพระหว่าง ผู้ดูแลและผู้ป่วย สถานะเศรษฐกิจ การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ดูแล และแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ ทางลบกับภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนระยะ เวลาในการดูแลผู้ป่วยต่อวันมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ผลการวิจัยในครั้งนี้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาระและปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับภาระของ ผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดลเอดสมองในประเทศเวียดนาม การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยทำนายและพัฒนา โปรแกรมการพยาบาล เพื่อลดภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ 

Downloads

Download data is not yet available.