ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผิดปกติจาก การตรวจคัดกรองปัสสาวะในเด็กอายุ 5 ปี ในคลินิกเด็กดี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • นฤชิต ทักษ์โม้ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

คำสำคัญ:

ปัสสาวะ ตรวจคัดกรอง เด็ก

บทคัดย่อ

การตรวจปัสสาวะเป็นหนึ่งในรายการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพของเด็กที่มีการกำหนดใช้ใน
คลินิกเด็กดี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อค้นหาเด็กที่อาจมีความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ
ระยะแรกเริ่มได้ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะในเด็กไทย
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้คือ 1) เพื่อศึกษาความชุกของความผิดปกติจากการตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะในเด็กอายุ 5 ปี และ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผิดปกติจากการตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะในเด็ก การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน
ของเด็กอายุ 5 ปีบริบูรณ์ ที่มารับบริการและได้ตรวจคัดกรองปัสสาวะที่คลินิกเด็กดี ศูนย์อนามัยที่ 7
ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยผลการศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 606 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 54.3 พบความชุกของเด็กที่พบความผิดปกติจาก
การตรวจคัดกรองปัสสาวะร้อยละ 7.8 (95% Confdence Interval (CI) = 5.62-9.89) ซึ่งเป็นภาวะ
ปัสสาวะเป็นหนองอย่างเดียวร้อยละ 3.9 ภาวะโปรตีนในปัสสาวะอย่างเดียวร้อยละ 3 ภาวะปัสสาวะ
เป็นเลือดอย่างเดียวพบร้อยละ 0.5 พบเด็กที่มีภาวะโปรตีนในปัสสาวะร่วมกับปัสสาวะเป็นหนอง
ร้อยละ 0.2 และเด็กที่มีความผิดปกติทั้งสามชนิดร่วมกันร้อยละ 0.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์
กับความผิดปกติพบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)
โดยเพศหญิงมีโอกาสที่จะพบความผิดปกติสูงกว่าเพศชาย (Adjusted Odd Ratio = 3.46, 95%
CI = 1.65-7.26) สรุปผลการศึกษาครั้งนี้พบความชุกของเด็กที่พบความผิดปกติจากการตรวจคัด
กรองปัสสาวะในการศึกษาครั้งนี้พบร้อยละ 7.8 ซึ่งเป็นภาวะปัสสาวะเป็นหนองมากที่สุด และพบว่า
เพศหญิงมีโอกาสที่จะพบความผิดปกติจากการตรวจคัดกรองปัสสาวะสูงกว่าเพศชาย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

17-08-2021