The Development of Coaching Model of Nursing Practices among Preceptors, Bangkok Hospital Khon Kaen

Main Article Content

วรรณชนก จันทชุม
สมปรารถนา ดาผา
รัชตวรรณ ศรีตระกูล
เหรียญทอง วงศ์สุดตา
สุรวดี คัทสิงห์
ศุภลักษณ์ กระแสร์
ดรุณี ศรีสมบูรณ์

Abstract

การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการสอนงานในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลพี่เลี้ยง และประเมินประสิทธิภาพที่มีต่อคะแนนการปฏิบัติงานของพยาบาลใหม่ กลุ่มเป้าหมายเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงจำนวน 9 คน และพยาบาลใหม่ที่ปฏิบัติงาน หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำนวน 17 คน กระบวนการดำเนินงาน แบ่งเป็น  3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะเตรียมการ เป็นการค้นหาปัญหาและทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  2) ระยะดำเนินการ  เป็นการพัฒนารูปแบบการสอนงานภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้ และดำเนินการสอนงานเป็นวงจรซ้ำ ๆ  เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ จนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  และ 3) ระยะสิ้นสุด เป็นการเปรียบเทียบคะแนนการปฏิบัติงานของพยาบาลใหม่ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนงาน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดับ จำนวน 12 ข้อ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญและหาความเชื่อมั่นโดยวิธีแอลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ .98  วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที ผลการศึกษาพบว่า


  1. รูปแบบการสอนงานที่พัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบที่รวมหลักการสอนงานและการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนใน

การปฏิบัติการพยาบาล ได้แก่ 1) การค้นหาปัญหาและความต้องการของพยาบาลใหม่  2) การกำหนดเป้าหมาย และแผนการ ปฏิบัติงาน 3) การดำเนินการปฏิบัติงาน และ 4) การติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การตั้งคำถามที่เสริมพลัง การฟังอย่างตั้งใจ และการสะท้อนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น


  1.  ภายหลังการใช้รูปแบบการสอนงานที่พัฒนาขึ้น พบว่า พยาบาลใหม่มีคะแนนการปฏิบัติงานสูงกว่าก่อนใช้

รูปแบบการสอนงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตามลำดับ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles