การทำจิตบำบัดประคับประคองแบบจิตพลวัตสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (Psychodynamic Supportive Psychotherapy for Schizophrenia)

ผู้แต่ง

  • ไพศรี ขำคม
  • กฤตยา แสวงเจริญ
  • มานิดา สิงหัษฐิต

คำสำคัญ:

การทำจิตบำบัดประคับประคองแบบจิตพลวัตร ผู้ป่วยจิตเภท Psychodynamic supportive psychotherapy, schizophrenia

บทคัดย่อ

บทความ

Downloads