การประเมินประสิทธิภาพของการทดสอบ Neuron-Specific Enolase โดยวิธี Chemiluminescent Microparticle Immunoassay ด้วยเครื่อง Alinity i และวิธี Electrochemiluminescence Immunoassay ด้วยเครื่อง Cobas e801

ผู้แต่ง

  • ชวชล เศรษฐอุดม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
  • สุนทร บัวหอม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
  • สุพรชัย อ่อนผัน ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
  • ศิราภรณ์ พิทักษ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
  • อริสรา สมุทรผ่อง ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

คำสำคัญ:

Chemiluminescent microparticle immunoassay, Electrochemiluminescence immunoassay, Immunoassay

บทคัดย่อ

Neuron-specific enolase (NSE) เป็นสารบ่งชี้มะเร็งที่มีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัย ติดตาม การรักษา และพยากรณ์โรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก การตรวจวัด NSE ในอดีตมีข้อจำกัด เนื่องจาก มีวิธีให้เลือกใช้ทดสอบน้อย และวิธีการทดสอบมีความซับซ้อน ปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีการทดสอบที่หลากหลายและใช้งานง่ายขึ้น เช่น การตรวจวิเคราะห์ NSE ด้วยวิธี chemiluminescent microparticle immunoassay (CMIA) โดยใช้เครื่อง Alinity i ของ Abbott การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นไปที่การเปรียบเทียบการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ NSE ระหว่างการทดสอบ NSE ของ Abbott ที่ใช้ระบบ Alinity i และการ ทดสอบ NSE ของ Roche Elecsys โดยใช้ Cobas e801 ผลการทดสอบพบว่าความแม่นยำแบบ within-run (%CV) ของ Cobas e801 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.9 ถึง 1.0 ในขณะที่ Alinity i อยู่ระหว่างร้อยละ 1.71 ถึง 2.76 และความแม่นยำแบบ within-laboratory ของ Cobas e801 อยู่ระหว่างร้อยละ 2.03 ถึง 2.11 ในขณะที่ Alinity i อยู่ที่ร้อยละ 1.89 ถึง 2.86 ถึงแม้ว่าผลการศึกษาจะแสดงให้เห็นว่า Cobas e801 มีความแม่นยำมากกว่า Alinity i เล็กน้อย แต่การวิเคราะห์โดยใช้ Passing and Bablok regression แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง Alinity i และ Cobas e801 ด้วยผลความชันเท่ากับ 0.96 และจุดตัดเท่ากับ -2.02 นอกจากนี้การศึกษาค่าผลรวมความสอดคล้องของทั้งสองเครื่อง พบว่าค่าทำนายผลบวกเท่ากับร้อยละ 98.65 และค่าทำนายผลลบเท่ากับร้อยละ 90.91 ดังนั้น จากผลการศึกษาทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่าค่าการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ NSE ด้วยเครื่องทั้งสองนี้สอดคล้องกัน และสามารถใช้ ทดแทนกันได้

References

Haque A, Polcyn R, Matzelle D, et al. New insights into the role of neuronspecific enolase in neuro-inflammation, neurodegeneration, and neuroprotection. Brain Sci 2018; 8: 33.

Xu CM, Luo YL, Li S, et al. Multifunctional neuron-specific enolase: its role in lung diseases. Biosci Rep 2019; 39.

Haimoto H, Takahashi Y, Koshikawa T, et al. Immunohistochemical localization of gamma-enolase in normal human tissues other than nervous and neuroendocrine tissues. Lab Invest 1985; 52: 257-63.

Soh MA, Garrett SH, Somji S, et al. Arsenic, cadmium and neuron specific enolase (ENO2, gamma-enolase) expression in breast cancer. Cancer Cell Int 2011; 11: 41.

Isgro MA, Bottoni P, Scatena R. Neuron-specific enolase as a biomarker: biochemical and clinical aspects. Adv Exp Med Biol 2015; 867: 125-43.

World Health Organization. Cancer [Internet]. 2022 [cited 2023 Mar 20]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer

American Cancer Society. Key Statistics for Lung Cancer [Internet]. 2023 [cited 2023 Mar 20]. Available from: https://www.cancer.org/cancer/types/lung-cancer/about/key-statistics.html

Ferrigno D, Buccheri G, Giordano C. Neuron-specific enolase is an effective tumour marker in non-small cell lung cancer (NSCLC). Lung Cancer 2003; 41: 311-20.

Parma AM, Marangos PJ, Goodwin FK. A more sensitive radioimmunoassay for neuron-specific enolase suitable for cerebrospinal fluid determinations. J Neurochem 1981; 36: 1093-6.

Kimura S, Uchikawa H, Yamamoto R, et al. Practicable enzyme immunoassay for neuron-specific enolase in human serum. J Appl Biochem 1984; 6: 319-24.

Schmitt UM, Stieber P, Hasholzner U, et al. Methodological and clinical evaluation of two automated enzymatic immunoassays as compared with a radioimmunoassay for neuron-specific enolase. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34: 679-82.

Muley T, Ebert W, Stieber P, et al. Technical performance and diagnostic utility of the new Elecsys neuron-specific enolase enzyme immunoassay. Clin Chem Lab Med 2003; 41: 95-103.

Wevers RA, Jacobs AA, Hommes OR. A bioluminescent assay for enolase (EC 4.2.1.11) activity in human serum and cerebrospinal fluid. Clin Chim Acta 1983; 135: 159-68.

Gerbitz KD, Summer J, Thallemer J. Brain-specific proteins: solid-phase immunobioluminescence assay for neuron-specific enolase in human plasma. Clin Chem 1984; 30: 382-6.

Viallard JL, Murthy MR, Betail G, et al. Determination of serum neuron-specific enolase by differential immunocapture. Clin Chim Acta 1986; 161: 1-10.

Viallard JL, Ven Murthy MR, Dastugue B. Rapid electrophoretic determination of neuron-specific enolase isoenzymes in serum. Clin Chem 1986; 32: 593-7.

Fu X, Meng M, Zhang Y, et al. Chemiluminescence enzyme immunoassay using magnetic nanoparticles for detection of neuron specific enolase in human serum. Anal Chim Acta 2012; 722: 114-8.

Ho JA, Chang HC, Shih NY, et al. Diagnostic detection of human lung cancer-associated antigen using a gold nanoparticle-based electrochemical immunosensor. Anal Chem 2010; 82: 5944-50.

Li GZ, Tian F. Guanine-decorated graphene nanostructures for sensitive monitoring of neuron-specific enolase based on an enzyme-free electrocatalytic reaction. Anal Sci 2013; 29: 1195-201.

Wei Z, Zhang J, Zhang A, et al. Electrochemical detecting lung cancer-associated antigen based on graphene-gold nanocomposite. Molecules 2017; 22: 392.

Abbott Laboratories. NSE package insert. United States; 2019.

Roche Diagnostics. Eyecsys NSE package insert. Switzerland; 2019.

Clinical and Laboratory Standards Institute. Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures; Approved Guideline-Third Edition CLSI guideline EP05-A3. Wayne, PA: CLSI; 2014.

Clinical and Laboratory Standards Institute. Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation using Patients Samples; Approved Guideline -Third Edition CLSI guideline EP9-A3. Wayne, PA: CLSI; 2013.

Clinical and Laboratory Standards Institute. User Protocol for Evaluation of Quantitative Test Performance; Approved Guideline -Third Edition CLSI guideline EP12-A2. Wayne, PA: CLSI; 2008.

Westgard QC. RCPA Allowable Limits of Performance for Biochemistry [Internet]. 2019 [cited 2023 Jul 19]. Available from: https://www.westgard.com/rcpa-biochemistry.htm#tumour

Myles PS, Cui J. Using the Bland-Altman method to measure agreement with repeated measures. Br J Anaesth 2007; 99: 309-11.

Moore BW, McGregor D. Chromatographic and Electrophoretic Fractionation of Soluble Proteins of Brain and Liver. J Biol Chem 1965; 240: 1647-53.

Abbott Laboratories. PRODUCT REQUIREMENT Alinity i NSE package insert. United States; 2019.

Stern P, Bartos V, Uhrova J, et al. Performance characteristics of seven neuron-specific enolase assays. Tumour Biol 2007; 28: 84-92.

Stammet P, Collignon O, Hassager C, et al. Neuron-specific enolase as a predictor of death or poor neurological outcome after out-of-hospital cardiac arrest and targeted temperature management at 33 degrees C and 36 degrees C. J Am Coll Cardiol 2015; 65: 2104-14.

Ferraro S, Braga F, Luksch R, et al. Measurement of serum neuron-specific enolase in neuroblastoma: is there a clinical role? Clin Chem 2020; 66: 667-75.

Lee JH, Kim YH, Lee JH, et al. Combination of neuron-specific enolase measurement and initial neurological examination for the prediction of neurological outcomes after cardiac arrest. Sci Rep 2021; 11: 15067.

Rundgren M, Cronberg T, Friberg H, et al. Serum neuron specific enolase-impact of storage and measuring method. BMC Res Notes 2014; 7: 726.

Paus E, Hirzel K, Lidqvist M, et al. TD-12 workshop report: characterization of monoclonal antibodies to neuron-specific enolase. Tumour Biol 2011; 32: 819-29.

Kricka LJ. Human anti-animal antibody interferences in immunological assays. Clin Chem 1999; 45: 942-56.

Kricka LJ, Schmerfeld-Pruss D, Senior M, et al. Interference by human anti-mouse antibody in two-site immunoassays. Clin Chem 1990; 36: 892-4.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-09

How to Cite

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ