ผลของการสูบบุหรี่ต่อเซลล์เม็ดเลือด โปรตีนในพลาสมา ไซโตไคน์ และคีโมไคน์ในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี

ผู้แต่ง

  • ฐิติยา ลือตระกูล หน่วยวิจัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

การสูบบุหรี่ , เซลล์เม็ดเลือด , โปรตีนในพลาสมา , ไซโตไคน์ , คีโมไคน์

บทคัดย่อ

ควันบุหรี่ประกอบด้วยสารพิษ สารก่อมะเร็ง และสารเสพติดหลายชนิด ซึ่งการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ งานวิจัยนี้ศึกษาผลของการสูบบุหรี่ต่อสารบ่งชี้ทางชีวภาพในเลือดของคนสุขภาพดี โดยคัดเลือกอาสาสมัคร 357 ราย แบ่งเป็นผู้สูบบุหรี่ 135 ราย และไม่สูบบุหรี่ 222 ราย และเก็บตัวอย่่างเลือดเพื่อวิเคราะห์สารบ่งชี้ทางชีวภาพ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูบบุหรี่มีค่าเกล็ดเลือด เม็ดเลือดขาว และ reticulocyte ผิดปกติ นอกจากนี้ ค่าโปรตีนในพลาสมา (CRP และ PDGF), ไซโตไคน์ (IL-2, IL-6, IFN-g, และ TNF-α) และคีโมไคน์ (MCP-1 MIP-1β และ RANTES) มีการเปลี่ย่นแปลงในผู้สูบบุหรี่ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้สูบบุหรี่เพศหญิงและเพศชาย และระหว่างกลุ่มผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ที่อายุน้อยกว่า 50 ปี พบว่าไม่มีผลต่อสารบ่งชี้ทางชีวภาพ แต่กลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี มีการเปลี่ยนแปลงของสารบ่งชี้ทางชีวภาพ เพศและอายุที่มากขึ้นมีผลเล็กน้อยต่อเซลล์เม็ดเลือดและค่าโปรตีนบางค่า ได้แก่ เกล็ดเลือด เม็ดเลือดขาว, IL-6, PDGF และ TNF-α การสูบบุหรี่ทำให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ และยิ่งส่งผลมากขึ้นในผู้สูบบุหรี่ที่อายุมากขึ้น ผลการวิจัยนี้เสนอว่าการวิเคราะห์สารบ่งชี้ทางชีวภาพซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วอาจจะเหมาะสมในการใช้ตรวจติดตามระดับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในกลุ่มผู้สูบบุหรี่และตรวจติดตามการเกิดโรคที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

GBD 2015 Tobacco Collaborators. Smoking prevalence and attributable disease burden in 195 countries and territories, 1990-2015: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet (London, England). 2017;389(10082):1885-906.

Laytragoon Lewin N, Karlsson JE, Robinsson D, Fagerberg M, Kentsson M, Sayardoust S, et al. Influence of single nucleotide polymorphisms among cigarette smoking and non-smoking patients with coronary artery disease, urinary bladder cancer and lung cancer. PLoS One. 2021;16(1):e0243084.

Laytragoon-Lewin N, Bahram F, Rutqvist LE, Turesson I, Lewin F. Direct effects of pure nicotine, cigarette smoke extract, Swedish-type smokeless tobacco (Snus) extract and ethanol on human normal endothelial cells and fibroblasts. Anticancer Res. 2011;31(5):1527-34.

Roxburgh CS, McMillan DC. Role of systemic inflammatory response in predicting survival in patients with primary operable cancer. Future Oncol. 2010;6(1):149-63.

Fox P, Hudson M, Brown C, Lord S, Gebski V, De Souza P, et al. Markers of systemic inflammation predict survival in patients with advanced renal cell cancer. Br J Cancer. 2013;109(1):147-53.

Wang X, Yang X, Tsai Y, Yang L, Chuang KH, Keng PC, et al. IL-6 Mediates Macrophage Infiltration after Irradiation via Up-regulation of CCL2/CCL5 in Non-small Cell Lung Cancer. Radiat Res. 2017;187(1):50-9.

Soria G, Ben-Baruch A. The inflammatory chemokines CCL2 and CCL5 in breast cancer. Cancer Lett. 2008;267(2):271-85.

Andersson BA, Lewin F, Lundgren J, Nilsson M, Rutqvist LE, Lofgren S, et al. Plasma tumor necrosis factor-alpha and C-reactive protein as biomarker for survival in head and neck squamous cell carcinoma. J Cancer Res Clin Oncol. 2014;140(3):515-9.

Yuan S, Titova OE, Damrauer SM, Akesson A, Larsson SC. Swedish snuff (snus) dipping, cigarette smoking, and risk of peripheral artery disease: a prospective cohort study. Sci Rep. 2022;12(1):12139.

Benjamini Y, Hochberg Y. Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing. J R Stat Soc Series B Stat Methodol. 1995;57(1):289-300.

Strindhall J, Skog M, Ernerudh J, Bengner M, Lofgren S, Matussek A, et al. The inverted CD4/CD8 ratio and associated parameters in 66-year-old individuals: the Swedish HEXA immune study. Age (Dordr). 2013;35(3):985-91.

Muller L, Pawelec G. Aging and immunity - impact of behavioral intervention. Brain Behav Immun. 2014;39:8-22.

Pepper JK, Nguyen Zarndt A, Eggers ME, Nonnemaker JM, Portnoy DB. Impact of Pictorial Cigarette Warnings Compared With Surgeon General's Warnings on Understanding of the Negative Health Consequences of Smoking. Nicotine Tob Res. 2020;22(10):1795-804.

Cederblad L, Thunberg U, Engstrom M, Castro J, Rutqvist LE, Laytragoon-Lewin N. The combined effects of single-nucleotide polymorphisms, tobacco products, and ethanol on normal resting blood mononuclear cells. Nicotine Tob Res. 2013;15(5):890-5.

Hansson GK. Inflammation, atherosclerosis, and coronary artery disease. N Engl J Med. 2005;352(16):1685-95.

Murray LA, Dunmore R, Camelo A, Da Silva CA, Gustavsson MJ, Habiel DM, et al. Acute cigarette smoke exposure activates apoptotic and inflammatory programs but a second stimulus is required to induce epithelial to mesenchymal transition in COPD epithelium. Respir Res. 2017;18(1):82.

Boehm RE, Do Nascimento SN, Cohen CR, Bandiera S, Pulcinelli RR, Balsan AM, et al. Cigarette smoking and antioxidant defences in packed red blood cells prior to storage. Blood Transfus. 2020;18(1):40-8.

Csordas A, Bernhard D. The biology behind the atherothrombotic effects of cigarette smoke. Nat Rev Cardiol. 2013;10(4):219-30.

Liu C, Chu D, Kalantar-Zadeh K, George J, Young HA, Liu G. Cytokines: From Clinical Significance to Quantification. Adv Sci (Weinh). 2021;8(15):e2004433.

Dinarello CA. Proinflammatory cytokines. Chest. 2000;118(2):503-8.

Kany S, Vollrath JT, Relja B. Cytokines in Inflammatory Disease. Int J Mol Sci. 2019;20(23).

Liu J, Liang Q, Frost-Pineda K, Muhammad-Kah R, Rimmer L, Roethig H, et al. Relationship between biomarkers of cigarette smoke exposure and biomarkers of inflammation, oxidative stress, and platelet activation in adult cigarette smokers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011;20(8):1760-9.

Barbieri SS, Zacchi E, Amadio P, Gianellini S, Mussoni L, Weksler BB, et al. Cytokines present in smokers' serum interact with smoke components to enhance endothelial dysfunction. Cardiovasc Res. 2011;90(3):475-83.

Sgambato JA, Jones BA, Caraway JW, Prasad GL. Inflammatory profile analysis reveals differences in cytokine expression between smokers, moist snuff users, and dual users compared to non-tobacco consumers. Cytokine 2018; 107: 43–51.

Sharp L, McDevitt J, Carsin AE, Brown C, Comber H. Smoking at diagnosis is an independent prognostic factor for cancer-specific survival in head and neck cancer: findings from a large, population-based study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014;23(11):2579-90.

Graham PD, Thigpen SC, Geraci SA. Lung cancer in women. South Med J. 2013;106(10):582-7.

Sheikh M, Mukeriya A, Shangina O, Brennan P, Zaridze D. Postdiagnosis Smoking Cessation and Reduced Risk for Lung Cancer Progression and Mortality : A Prospective Cohort Study. Ann Intern Med. 2021.

Pujani M, Chauhan V, Singh K, Rastogi S, Agarwal C, Gera K. The effect and correlation of smoking with platelet indices, neutrophil lymphocyte ratio and platelet lymphocyte ratio. Hematol Transfus Cell Ther. 2021;43(4):424-9.

Gumus F, Solak I, Eryilmaz MA. The effects of smoking on neutrophil/lymphocyte, platelet/ /lymphocyte ratios. Bratisl Lek Listy. 2018;119(2):116-9.

Pujani M, Chauhan V, Singh K, Rastogi S, Agarwal C, Gera K. The effect and correlation of smoking with platelet indices, neutrophil lymphocyte ratio and platelet lymphocyte ratio. Hematol Transfus Cell Ther. 2021;43(4):424-9.

Choquet H, Yin J, Jorgenson E. Cigarette smoking behaviors and the importance of ethnicity and genetic ancestry. Transl Psychiatry. 2021;11(1):120

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31 — Updated on 2023-09-09

How to Cite

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ