Effects of dental health promotion program on snack foods and oral health among school children in grades 4-6 in Chonnabot district, Khon Kaen province

Authors

  • Weerapan Jaikaew Dental Department, Chonnabot Hospital, Khon Kaen province
  • Jiraprapa Taothong Dental Department, Chonnabot Hospital, Khon Kaen province
  • Pichchaporn Moolmae Dental Department, Chonnabot Hospital, Khon Kaen province

Keywords:

Dental health promotion program, Snack food, Oral health, School children in grades 4-6

Abstract

This study is a quasi-experiment. The purpose is to study the effects of a dental health promotion program on snack foods and oral health among school children in grades 4-6 in Chonnabot district, Khon Kaen province. The samples were divided into an experimental group of 36 students and a control group of 38 students. The results were measured before and after the experiment. Data were collected by using a questionnaire on knowledge, attitudes, and behaviors on snack food consumption and oral health care. Data were analyzed using descriptive statistics and compared the variable differences between the experimental group using a pair sample t-test and between the experimental group and control group using an independent sample t-test. The study found that after joining the program, the experimental group had the mean score on knowledge (Mean diff. =1.92, 95% CI = 1.48-2.36), attitudes (Mean diff. =8.64, 95% CI = 6.37-10.91), and behaviors on snack food consumption and oral health care (Mean diff. =1.31, 95% CI = 0.96-1.66) increasing with statistically significant (p<0.001). This study demonstrated that with a dental health promotion program on snack food and oral health, school children in grades 4-6 had better knowledge, attitudes, and behaviors on snack food consumption and oral health care. Hence, schools, hospitals, and sub-district health-promoting hospitals should be encouraged to implement programs in contributing dental health education to school children in grades 4-6.

Downloads

Download data is not yet available.

References

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย. รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่ 8 ประเทศไทย พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ: บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด; 2561.

นงนุช ใจชื่น, สิรินทร์ยา พูลเกิด, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, ทักษพล ธรรมรังสี. การซื้อและการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2556; 7(1):137-50.

ยุพิน ทองกำผลา. พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดดอนหวาย ตำบลบางระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. วารสารแพทย์เขต 4-5 2553; 29(2):219-29.

สิยาภา พนังแก้ว วัชรสินธุ์, เยาวภา ติอัชสุวรรณ, สุรเดช ประดิษฐบาทุกา. ปัจจัยระดับบุคคลที่มีความสัมพนธ์กับสภาวะสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในอำเภอดอนสัก จังหวดสุราษฎร์ธานี. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4; 26-27 พฤศจิกายน 2557; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี; 2557.

นฤมล ดีกัลลา, ธัชณกร ปัญญาใส, ฐิติพงศ์ อินสวน, พิมพ์ใจ จันหล้า. ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารสุขศึกษา. 2558; 38(130):27-37.

ชิงชัย บัวทอง, ยินดี พรหมศิริไพบูลย์, อัจริยา วัชราวิวัฒน์. ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางเหียน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558; 3(2):293-306.

รัตนา จันทร. ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 2559; 33(4):340-53.

ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา, ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ. ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 2561; 68(3):278-87.

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลชนบท. รายงานสภาวะช่องปากของนักเรียนในงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพระดับโรงเรียน อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560. ขอนแก่น; 2561.

Caine R, Caine G. Understanding a Brain-Based Approach to Learning and Teaching. Educational Leadership 1990; 48(2):66-70.

สุภาพิมพ์ ใจเย็น. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านหนองยวน อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง. [รายงานวิจัย]. ตรัง: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง; 2563.

วงษ์ทิพ อินปั้น. ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 2558; 10(1):131-42.

กิตติศักดิ์ มูลละ, พรรณี บัญชรหัตถกิจ. ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู. วารสารทันตาภิบาล 2555. 23(1):42-50.

สุรวุฒิ แตงสาขา. การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดจินดาราม จังหวัดนครปฐม [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา]. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ; 2551.

เอื้องอรุณ สมนึก, ประเสริฐ ประสมรักษ์, สวรรค์ สายบัว. ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่ใช้สื่อประสมร่วมกับการประยุกต์ใช้แรงสนับสนุนทางสังคมต่อความรู้ พฤติกรรมการแปรงฟัน และปริมาณคราบจุลินทรีย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ. วารสารทันตาภิบาล 2564; 32(1): 15-30.

Published

2022-09-23

How to Cite

Jaikaew, W., Taothong, J., & Moolmae, P. (2022). Effects of dental health promotion program on snack foods and oral health among school children in grades 4-6 in Chonnabot district, Khon Kaen province. Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University, 5(3), 193–201. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/article/view/256365

Issue

Section

Research Articles