แนวทางการผสมผสานบริการจิตเวชในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ภายใต้โครงการหลักประกันคุณภาพถ้วนหน้าในระยะเปลี่ยนผ่าน

ผู้แต่ง

  • ศุภรัตน์ เอกอัศวิน, พ.บ. ศูนย์สุขภาพจิตเขต 4 กรมสุขภาพจิต

คำสำคัญ:

การผสมผสาน, บริการจิตเวช, บริการปฐมภูมิ, บริการทุติยภูมิ

บทคัดย่อ

          แนวคิดระบบบริการสุขภาพเดิมเป็นบริการแบบแยกส่วนกายออกจากใจ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความสำคัญต่องานจิตเวชในระดับต่ำโดยเฉพาะหน่วยบริการระดับชุมชนเป็นปัญหาอุปสรรถต่อการผสมผสานบริการ ภายใต้โครการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหน่วยบริการระดับปฐมภูมิในชุมชนจึงได้เริ่มดำเนินการนำร่องใน 3 จังหวัดก่อน คือ พระนครศรีอยุธยา นครราชมา และสงขลา ทั้งนี้ได้มีการกำหนดบริการทางจิตสังคมเป็นหนึ่งในแนวทางบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ แต่ยังไม่พบว่ามีการขยายแนวคิดไปถึงรูปแบบการผสมผสานบริการและความเชื่อมโยงการบริการจิตเวชในระดับทุติยภูมิในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ผู้เขียนได้รวบรวมแนวคิดจากวรรณกรรมและประสบการณ์นำเสนอรูปแบบการจัดบริการทางจิตเวชที่สามารถผสมผสานลงในระบบบริการสาธารณสุขชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-13

ฉบับ

บท

บทความปริทัศน์