ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตที่มีต่อระดับพลังสุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้าของสตรีผู้สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง

  • Sayaporn Detdee โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
  • Wattana Prohmpetch มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Nopporn Tantirangsee โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

คำสำคัญ:

โปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต, พลังสุขภาพจิต, ภาวะซึมเศร้า, สตรีผู้สูญเสียสามี

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตที่มีต่อระดับพลังสุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้าของสตรีผู้สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

          วัสดุและวิธีการ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองในสตรีผู้สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลแบบปกติ กลุ่มละ 35 คน เครื่องมือวิจัยคือ โปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต แบบประเมินพลังสุขภาพจิต (RQ) และแบบประเมิน Hamilton rating scale for depression (HRSD) ประเมินก่อน-หลัง-ติดตาม 1 เดือน และ 3 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (repeated measures ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย  (simple linear regression analysis)

          ผล  หลังติดตามเป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่ากลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตมีคะแนนพลังสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นและมีคะแนน HRSD ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยไม่พบการเปลี่ยนแปลงของคะแนนพลังสุขภาพจิตและคะแนน HRSD อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในกลุ่มควบคุม

          สรุป โปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตมีประสิทธิภาพต่อการเพิ่มระดับพลังสุขภาพจิตและลดภาวะซึมเศร้าของสตรีผู้สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงควรถ่ายทอดโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตให้กับงานพยาบาลและผู้ทำงานเยียวยาจิตใจในการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูพลังสุขภาพจิตในกลุ่มสตรีผู้สูญเสียสามีและบุคคลอื่นที่ต้องการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตต่อไป

References

1. Tohmeena P. Mental remedy for people affected by unrest in the southernmost provinces of Thailand. Journal of Mental Health of Thailand 2013;21:171-84. (in Thai)
2. Information Technology and Communication Center. Violent situations in Thailand’s southern border. [Internet]. Ministry of Social Department and Human Security; [20 Nov 2013]. Available from: https://www.m-society.go.th/article_attach/9888/14490.pdf. (in Thai)
3. Rattakarun A. The philosophy of muslim women and women roles: how to treat child to be a sacrifice for society [Internet]. 2011 [13 Nov 2017]. Available from https://www.oknation.net/blog/rama/2010/06/06/entry (in Thai)
4. Galya Rajanagarindra Institute of Mental Health Treatments for Population Mental Health Crisis. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand Limited; 2010. (in Thai)
5. Jumpathong N, Tantirangsee N, Chutha W. Thai mental health epidemiological study in deep south provinces in 2016. Journal of Mental Health of Thailand. 2017;25:20-31. (in Thai)
6. Ketkaew M, Patungkaro C, Lertkietratchata M. Symptom and comorbidity of PTSD in outpatients at Songkhla Rajanagarindra psychiatric hospital. The 16th Annuals International Mental Health Conference: depression: let’s talk. 2017 August 2-4; Bangkok, Thailand. Bangkok: Victiriaimage; 2017:114. (in Thai)
7. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Division of mental health development, Department of mental health. Fall and rise. Manual for mental health build up in school. Nonthaburi: Beyond Publishing; 2009. (in Thai)
8. Grotberg, E.H A guide for promoting resilience in children: strengthening the human spirit. (early childhood development: practice and reflection No.8). The Hgne, The Netherlands: the Bernard Van Leer Foundation; 1995.
9. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Manual for mental health strength in employee crisis program. Nonthaburi: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand Limited; 2009. (in Thai)
10. Inkaew S. Plitnonkiet Y. Niamsa-Ard S. Danwattana S. Change bad to good: resilience. Nonthaburi: Department of Mental Health, Ministry of Public Health; 2009:25-30.
11. Southwick S, Charney D. The science of resilience: implications for the prevention and treatment of depression. Science 2012;338:79-82.
12. Edward K. Resilience: a protector the depression. JAPNA 2005;11:1-3.
13. Orem D.E. Nursing: Concepts of practice. 6th ed. St. Louis: Mosby; 2001.
14. Yalom I. The Theory and Practice of Group Psychotherapy. 3rd ed. New York: Basic Book; 1985.
15. Trotzer J. The counselor and the group: Integrating theory, training and practice. 4th ed. New York: Routledge; 2006.
16. Lotrakul M, Sukanich P, Sukying C. The reliability and validity of Thai version of Hamilton Rating for Depression. Journal of the Psychiatric Association of Thailand 1996;41:235-46. (in Thai)
17. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Dealing with stress. Trainer manual for happy life, strong at heart program. Nonthaburi: Beyond publishing; 2007. (in Thai)
18. Piyamanotum W, Dudsdeemaytha J. Laugh therapy. Bangkok: Griffon media publishing; 2007. (in Thai)
19. Rajanukul Institute, Understand the meaning of your name. Manual for teenager development (3th published). Nonthaburi: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand Limited; 2008. (in Thai)
20. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Coping with crisis by choosing the point of view. Manual for mental health build up in organization. Nonthaburi: Beyond Publishing; 2009. (in Thai)
21. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Manual for activities enhancing resilience in community. Nonthaburi: Beyond publishing; 2007. (in Thai)
22. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Treasure in our homeland. Manual for happy life, strong at heart program. Nonthaburi: Beyond publishing; 2008. (in Thai)
23. Detdee S, Sutthrangsee W, Inthanon T. Resilience of teachers facing the situation of unrest in three southernmost provinces, Thailand. Graduate School, Prince of Songkla University; 2010. (in Thai)
24. Udomlapsakul S, Intanon T, Suttharangsee W. Mental health promotion of widows from the situation of unrest in the three southernmost provinces, Thailand. Princes of Naradhiwas University Journal 2011;3:29-40. (in Thai)
25. Buatchum K, Kongsuwan V, Sutthirangsee W. The effect of psychological program on knowledge and psychological self-care of widows from the unrest situation in the southernmost provinces. Thailand. Princes of Naradhiwas University Journal 2016;8:54-65. (in Thai)
26. Pronamatatakun P. Outcome of “Suk Jai Program” the group cognitive behavioral therapy on victim with severe post-traumatic stress after public transportation accident. Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals 2016;31:45-60. (in Thai)
27. Vatanasin D. Prevention of adolescent depress: from evidence to practice. Journal of Faculty of Nursing Burapha University 2016;24:1-12. (in Thai)
28. Phongto K, Lueboonthavatchail O. Effect of the resilience enhancement program on suicidal ideation in suicidal attemper. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health 2014;28:121-32. (in Thai)
29. Prohmpetch W, Naraongard S. Mental health status of teachers in the three southern border provinces. Songklanakarin Journal of Social Science and Humanities 2009;15:629-58. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-31

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ