ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตที่มีต่อระดับพลังสุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้าของสตรีผู้สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง

  • Sayaporn Detdee โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
  • Wattana Prohmpetch มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Nopporn Tantirangsee โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

คำสำคัญ:

โปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต, พลังสุขภาพจิต, ภาวะซึมเศร้า, สตรีผู้สูญเสียสามี

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตที่มีต่อระดับพลังสุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้าของสตรีผู้สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

          วัสดุและวิธีการ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองในสตรีผู้สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลแบบปกติ กลุ่มละ 35 คน เครื่องมือวิจัยคือ โปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต แบบประเมินพลังสุขภาพจิต (RQ) และแบบประเมิน Hamilton rating scale for depression (HRSD) ประเมินก่อน-หลัง-ติดตาม 1 เดือน และ 3 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (repeated measures ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย  (simple linear regression analysis)

          ผล  หลังติดตามเป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่ากลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตมีคะแนนพลังสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นและมีคะแนน HRSD ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยไม่พบการเปลี่ยนแปลงของคะแนนพลังสุขภาพจิตและคะแนน HRSD อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในกลุ่มควบคุม

          สรุป โปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตมีประสิทธิภาพต่อการเพิ่มระดับพลังสุขภาพจิตและลดภาวะซึมเศร้าของสตรีผู้สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงควรถ่ายทอดโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตให้กับงานพยาบาลและผู้ทำงานเยียวยาจิตใจในการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูพลังสุขภาพจิตในกลุ่มสตรีผู้สูญเสียสามีและบุคคลอื่นที่ต้องการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Tohmeena P. Mental remedy for people affected by unrest in the southernmost provinces of Thailand. Journal of Mental Health of Thailand 2013;21:171-84. (in Thai)
2. Information Technology and Communication Center. Violent situations in Thailand’s southern border. [Internet]. Ministry of Social Department and Human Security; [20 Nov 2013]. Available from: https://www.m-society.go.th/article_attach/9888/14490.pdf. (in Thai)
3. Rattakarun A. The philosophy of muslim women and women roles: how to treat child to be a sacrifice for society [Internet]. 2011 [13 Nov 2017]. Available from https://www.oknation.net/blog/rama/2010/06/06/entry (in Thai)
4. Galya Rajanagarindra Institute of Mental Health Treatments for Population Mental Health Crisis. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand Limited; 2010. (in Thai)
5. Jumpathong N, Tantirangsee N, Chutha W. Thai mental health epidemiological study in deep south provinces in 2016. Journal of Mental Health of Thailand. 2017;25:20-31. (in Thai)
6. Ketkaew M, Patungkaro C, Lertkietratchata M. Symptom and comorbidity of PTSD in outpatients at Songkhla Rajanagarindra psychiatric hospital. The 16th Annuals International Mental Health Conference: depression: let’s talk. 2017 August 2-4; Bangkok, Thailand. Bangkok: Victiriaimage; 2017:114. (in Thai)
7. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Division of mental health development, Department of mental health. Fall and rise. Manual for mental health build up in school. Nonthaburi: Beyond Publishing; 2009. (in Thai)
8. Grotberg, E.H A guide for promoting resilience in children: strengthening the human spirit. (early childhood development: practice and reflection No.8). The Hgne, The Netherlands: the Bernard Van Leer Foundation; 1995.
9. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Manual for mental health strength in employee crisis program. Nonthaburi: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand Limited; 2009. (in Thai)
10. Inkaew S. Plitnonkiet Y. Niamsa-Ard S. Danwattana S. Change bad to good: resilience. Nonthaburi: Department of Mental Health, Ministry of Public Health; 2009:25-30.
11. Southwick S, Charney D. The science of resilience: implications for the prevention and treatment of depression. Science 2012;338:79-82.
12. Edward K. Resilience: a protector the depression. JAPNA 2005;11:1-3.
13. Orem D.E. Nursing: Concepts of practice. 6th ed. St. Louis: Mosby; 2001.
14. Yalom I. The Theory and Practice of Group Psychotherapy. 3rd ed. New York: Basic Book; 1985.
15. Trotzer J. The counselor and the group: Integrating theory, training and practice. 4th ed. New York: Routledge; 2006.
16. Lotrakul M, Sukanich P, Sukying C. The reliability and validity of Thai version of Hamilton Rating for Depression. Journal of the Psychiatric Association of Thailand 1996;41:235-46. (in Thai)
17. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Dealing with stress. Trainer manual for happy life, strong at heart program. Nonthaburi: Beyond publishing; 2007. (in Thai)
18. Piyamanotum W, Dudsdeemaytha J. Laugh therapy. Bangkok: Griffon media publishing; 2007. (in Thai)
19. Rajanukul Institute, Understand the meaning of your name. Manual for teenager development (3th published). Nonthaburi: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand Limited; 2008. (in Thai)
20. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Coping with crisis by choosing the point of view. Manual for mental health build up in organization. Nonthaburi: Beyond Publishing; 2009. (in Thai)
21. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Manual for activities enhancing resilience in community. Nonthaburi: Beyond publishing; 2007. (in Thai)
22. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Treasure in our homeland. Manual for happy life, strong at heart program. Nonthaburi: Beyond publishing; 2008. (in Thai)
23. Detdee S, Sutthrangsee W, Inthanon T. Resilience of teachers facing the situation of unrest in three southernmost provinces, Thailand. Graduate School, Prince of Songkla University; 2010. (in Thai)
24. Udomlapsakul S, Intanon T, Suttharangsee W. Mental health promotion of widows from the situation of unrest in the three southernmost provinces, Thailand. Princes of Naradhiwas University Journal 2011;3:29-40. (in Thai)
25. Buatchum K, Kongsuwan V, Sutthirangsee W. The effect of psychological program on knowledge and psychological self-care of widows from the unrest situation in the southernmost provinces. Thailand. Princes of Naradhiwas University Journal 2016;8:54-65. (in Thai)
26. Pronamatatakun P. Outcome of “Suk Jai Program” the group cognitive behavioral therapy on victim with severe post-traumatic stress after public transportation accident. Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals 2016;31:45-60. (in Thai)
27. Vatanasin D. Prevention of adolescent depress: from evidence to practice. Journal of Faculty of Nursing Burapha University 2016;24:1-12. (in Thai)
28. Phongto K, Lueboonthavatchail O. Effect of the resilience enhancement program on suicidal ideation in suicidal attemper. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health 2014;28:121-32. (in Thai)
29. Prohmpetch W, Naraongard S. Mental health status of teachers in the three southern border provinces. Songklanakarin Journal of Social Science and Humanities 2009;15:629-58. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-31

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ

Most read articles by the same author(s)