พัฒนารูปแบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง

Authors

  • Jularat Wirakarat โรงพยาบาลศรีธัญญา
  • Rossukon Chomcheun โรงพยาบาลศรีธัญญา

Keywords:

: รูปแบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ, จิตเภทเรื้อรัง

Abstract

          วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาและประเมินผลรูปแบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง

          วัสดุวิธีการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง ขั้นตอนที่ 2 บูรณาการโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพฯ และประเมินผลในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่าง มี  2 กลุ่มหลัก กลุ่มแรกเพื่อทดสอบโปรแกรมนำร่องจำนวน  5 กลุ่มๆ ละ 12 คน  และกลุ่มที่สองเพื่อประเมินผลโปรแกรมบูรณาการจำนวน 40 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อย่างละ 20 คน เครื่องมือคือ แบบประเมินความสามารถในการทำหน้าที่  ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และอาการทางลบ  วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา และเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย ระหว่างกลุ่ม ด้วยสถิติ t-test

           ผล  โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังมี 5 โปรแกรมหลักคือ การฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง ทักษะทางสังคม ทักษะการทำงาน อังกะลุง และโปรแกรมจิตอาสา ผ่านความเห็นผู้เชี่ยวชาญ  2 กลุ่ม ก่อนดำเนินการทดสอบแต่ละโปรแกรมในกลุ่มนำร่องแต่ละกลุ่ม  ขั้นที่ 2 โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพฉบับบูรณาการประกอบด้วย 5 โปรแกรมหลักขั้นตอนที่ 1 มี  54 กิจกรรม ดำเนินการภายใน 6 สัปดาห์ ทดสอบในกลุ่มตัวอย่าง โดยที่กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลปกติ พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการทำหน้าที่ (85 คะแนน) ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (29.3 คะแนน) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ และคะแนนอาการทางลบลดลง (7.4 คะแนน) มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ

          สรุป  รูปแบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังที่บูรณาการขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังมีคะแนนความสามารถในการทำหน้าความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองดีขึ้น  อาการทางลบลดลง

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorder-IV-TR (4Thed.).Washington
DC:American Psychiatric Association; 1984.
2. Lindstrom E, Bingefors K. Patient compliance with drug therapy in schizophrenia. Economic and clinical issues.
Phamacoeconomics 2000;18:106-24.
3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical:manual of mental disorder. 3th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 1980.
4. Sadock BJ, Sadock VA. Comprehensive Textbook of Psychiatry. Philadelphia:Lippincott Williams & wilkins; 2000.
5. Breier A, Schreiber JL, Dyer J, Pickar D. National Institute of Mental Health longitudinal study of chronic schizophrenia. Prognosis and predictors of outcome. Arch Gen Psychiatry 1991;48:239-46.
6. Dickerson FB, Parente F, Ringel N. The relationship among three measures of social function in outpatients with schizophrenia. J Clin psychol 2000;56:1509-19.
7. Evans JD, Heaton RK, Paulsen JS, Palmer BW, Patterson T, Jeste DV. The relationship of neuropsychological abilities to specifi c domains of functional capacity in older schizophrenia patients. Biol Psychiatry 2003;53:422-30.
8. Patterson TL, Moscona S, McKibbin CL, Davidson K, Jeste DV. Social skills performance assessment among older patients with schizophrenia. Schizophr Res 2001;48:351-60.
9. Tsang H. Enhancing employment opportunities of people with mental illness through an integrated supported employment approach of individual placement and support and social skills training. Hong Kong Med J 2008;14suppl3:S41-6.
10. Harvey PD, Reichenberg A, Bowie CR, Patterson TL, Heaton RK. The course of neuropsychological performance and functional capacity in older patients with schizophrenia: infl uences of previous history of long-term institutional stay. Biol Psychiatry 2010;67:933-9.
11. Mueser KT, Salyers MP, Mueser PR. A prospective analysis of work in schizophrenia. Schizophr Bull 2001;27:281-96.
12. Liberman RP, Kopelowicz A, Smith TE. Psychiatric rehabilitation. In: Sadock BJ, Sadock VA (Eds,). Compehensive textbook of psychiatry. 7th ed. Baltimore: William & wikin. 2000;3218-45.
13. Roe D, Chopra M, Wagner B, Kazt G, Rudnick A. The emerging self in conceptualizing and treating mental illness. J Psychosoc Nurs Ment Serv 2004;24:33-9.
14. Wirakarat J. The cognitive recovery program for chronic schizophrenic patients. J Ment Health Thai 2012;20:163-73.
15. Liberman RP, Kopelowicz A. Recovery from schizophrenia: a concept in search of research. Psychiatr Serv 2005;
56:735-42.
16. Phaso W. The development of experience to promote social behavior of early childhood using Aesop Storytelling
with simulation [thesis]. Mahasarakham: Mahasarakham University; 2012.
17. Phuekchin K. The effects of story from illustration activities on speaking development of the second year kindergarteners [thesis]. Bangkok: Chandrakasem Rajabhat University; 2007.
18. Manok. Meaning of life through volunteer spirit [thesis]. Chang Mai: Chiang Mai University; 2010.
19. Tang W, Yao X, Zheng Z. Rehabilitative effect of music therapy for residual schizophrenia. A one-moth randomized
control in Shanghai. Br J Psychiatry 1994;24suppl:38-44.
20. Wonghom S. Activity therapy with the use of one to five music therapy technique in reducing negative behaviors, for chronic schizophrenia patients admitted in Prasrimahabhoid Psychiatric Hospital [thesis]. Khon kean: Khon kean University; 2010.
21. Wangwun P. The effect of using Ankalung activity with group process on lonliness in older persons in residental
home [thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2010.
22. Dobson R. Playing a musical instrument may lower dementia risk. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/
news/health/news/11337704/Playing-a-musical-instrumentmay-lower-dementia-risk.html.
23. Atkinson-Shiffrin memory model. Available from http://psychology.wikia.com/wiki/Atkinson-Shiffrin_memory_model
[10 March 2011]
24. Thirajit W. Roleplaying. Retrieved from https://www.gotoknow.org/posts/506108 [6March 2017]
25. Rungruangkulkij S. Conceptual framework for the rehabilitation of schizophrenia patients. J Psychiatr Nurs Mentl Health
2001;4:15-23.
26. Wongratanapiboon P. Coaching skills.Retrieved from http://www.entraining.net/review_area_coach3.php [6 March
2017]
27. KaweniyomchiasriN. Volunteering with volunteers. Retrieved from https://www.volunteerspirit.org [6 March 2017]
28. Samuthrsindh P, Wirakarat J, Kittipongpisarn S, Chomchuen R. Development the functional assessment tool for chronic
schizophrenic. J Ment Health Thai 2016;24:189-201.
29. Soomlek SA. Causal model of maternal role mastery among first time mother [thesis]. Bangkok: Mahidol University; 1996.
30. Bantengsuk H. Factors predicting quality of life of schizophrenic patients, out-patient development of Phasrimahabhodi Psychiatric Hospital [thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2002.
31. Nilchaikovit T, Uneanong S, Kessawai D, Thomyangkoon P. The Thai version of the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) for schizophrenia: criterion validity and inter rater reliability. J Med Assoc Thai 2000;83:646-51.
32. Chaiwong V. Effective of memory training in the elder [thesis]. Chiang Mai: Chiang Mai University; 2005.
33. Villa D. Evaluating the effectiveness of a memory skill training class for health and impaired older adults 2005. Available from http: www.apa.org/monitor [7 July 2016]
34. McDermid SA, Heinrichs RW. Schizophrenia and memory impairment: evidence for a neurocognitive subtype. Psychiatry Res 2002;113:93-105.
35. Tek C, Kirkpatrick B, Buchanan RW. A fi ve-year follow up study of defi cit and nondefi cit schizophrenia. Schizophr
Res 2001;49:253-60.
36. Wongrajit K, Wirakarat J, Chansutap T. Psychiatrics rehabilitation by hydroponics project. International Mental
Health Conference 6th. Bangkok: 1-3 August 2007.
37. Thaipukdee N. Vocational rehabilitation for schizophrenia patients in community: a case study at Ban Nongloub Tumbon Dangyai Aumphur Muang Khonkaen Province [thesis]. Khonkaen: Khon Kaen University; 2009.
38. Chaboonmee T. Vocational rehabilitation for schizophrenia patients in a community of Ban Nongto Tambon Huachang Amphur Charturaphak Phiman Roi Et Province [thesis]. Khonkaen: Khon Kaen University; 2011.
39. Lertmongkolnawin P. The infl uence of family function, social support and self esteem to the moral of youth volunteering. Case study of Nonthaburi Community Hospital [thesis]. Bangkok: Kasetsart University; 2008.
40. Happyness from volunteer work. Available from http//:www.happinessthailand.com [28 May 2014]

Downloads

Published

2017-09-30

Issue

Section

นิพนธ์ต้นฉบับ

Most read articles by the same author(s)