Updated บทความเผยแพร่

2022-12-28

สุนทรี ศรีโกไสย, พัชรี หมื่นชัย, ชฎาพร คําฟู, ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา, รัตนา สายพานิชย์. ความตรงและความเชื่อถือได้ของดัชนีชี้วัดความเครียดผู้ปกครองของเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 12 ปี. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 2563;28(1):56-71. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/238958
ผู้แต่งมีการแจ้งแก้ไขส่วนผล ในหน้า 63 เนื่องจากข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์การเผยแพร่ (22-12-28)