ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

2022-09-12

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
- ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
- ไม่มีค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์
* (ผู้ส่งบทความจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของวารสารโดยเคร่งครัด)

ขอบเขต (Scopes) ที่รับ
"เป็นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือมีประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประเทศ"

บทความที่ตีพิมพ์จะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ระบบ ThaiJO
อ่านและส่งบทความทาง https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht

กองบรรณาธิการวารสารฯ
สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

e-mail: [email protected]/ [email protected]
โทร. 0-2590-8254