ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุ ในตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • นุสบา ใจซื่อ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • อภิญญา ธรรมแสง

คำสำคัญ:

คุณภาพการนอนหลับ, การรบกวนการนอนหลับ, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพการนอนหลับ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุในตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 178 คน เป็นผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา เช่น การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และสถิติอนุมานที่ใช้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติ Chi-Square test ในกรณีที่ไม่เป้นไปตามข้อตกลง ใช้ สถิติFisher’s exact test

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 69.22 ปี (S.D =8.29) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.80) ความชุกคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี ร้อยละ 58.43 มีจำนวนชั่วโมงการนอนหลับในแต่ละคืน มีค่าเฉลี่ย 7.29 ชั่วโมง มีปัจจัยรบกวนการนอนหลับอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 84.83 มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านสุขวิทยาเกี่ยวกับการนอนหลับระดับสูง ร้อยละ 85.39 และ  ไม่มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 81.46 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับ คือ การรบกวนการนอนหลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.017) ดังนั้นผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการให้บริการสุขภาพหรือการดูแลผู้สูงอายุให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุพักผ่อนอย่างเพียงพอ การเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ลดลง และทำให้คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ดีต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

02-06-2021