สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายในโรงเรียนอำเภอแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • พรนิภา มะโนนึก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • บุญฐิตา สัตยกิจกุล
  • วรวุฒิ ชมภูพาน

คำสำคัญ:

สถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ของการมีเพศสัมพันธ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างจำนวน 128 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Reliability=0.79) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด-สูงสุด และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Chi-Square test

        ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.37 และมีอายุ 16 ปี ร้อยละ 48.44 สถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างโดยเคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 17.97 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การมีเพื่อนสนิทที่เคยมีเพศสัมพันธ์ (OR=9.70 ; 95% CI of OR : 3.23 ถึง 30.23, p-value<0.001) การมีเพื่อนสนิทเที่ยวสถานเริงรมย์ (OR=2.90 ; 95% CI of OR : 0.99 ถึง 8.24 , p-value=0.024) การมีเพื่อนสนิทที่ดูสื่อลามกอนาจาร (OR=4.18 ; 95% CI of OR : 1.31 ถึง 12.69, p-value=0.004 ) ใช้สิ่งเสพติด (OR=7.73 ; 95% CI of OR : 1.01 ถึง 95.66, p-value=0.013) เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (OR=6.95 ; 95% CI of OR : 2.35 ถึง 21.91, p-value<0.001 ) การเห็นคุณค่าในตนเอง (OR=2.68 ; 95% CI of OR : 1.01 ถึง 8.90 , p-value=0.049) และการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (OR=4.12 ; 95% CI of OR : 1.45 ถึง 12.50 , p-value=0.003)

        ครูและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเพื่อป้องกันปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อที่เกิดจากเพศสัมพันธ์

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-06-2021