ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัวตามหลัก 3อ.2ส.ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • รัตนพร จิตรบาล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • เบญญาภา กาลเขว้า

คำสำคัญ:

คำสำคัญ : ความรู้ เจตคติ พฤติกรรม 3อ.2ส. ดัชนีมวลกาย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัวตามหลัก 3อ.2ส. และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวตามหลัก 3อ.2ส. ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 217 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แล้ววิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด-สูงสุด ค่ามัธยฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Chi Square test และสถิติ Fisher’s Exact Test

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 89.40 อายุน้อยกว่า 21 ปี ( =20.65 ปี (S.D.= 2.22) สถานภาพโสด ร้อยละ 98.62 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.62 กำลังศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ร้อยละ 41.01 ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 33.18 รายได้ต่อเดือน เดือนละ5,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 41.94   มีประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขร้อยละ 1.38 และมีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (  =21.48) (S.D.=4.00) ร้อยละ 65.44 มีความรู้ทางด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 64.52 เจตคติต่อพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54.84 และการปฏิบัติตัวตามหลัก 3อ.2ส. อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 85.71 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า อายุและเจตคติมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวตามหลัก 3อ.2ส. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.045 , p-value=0.025)

จากข้อค้นพบ นักศึกษายังมีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัวตามหลัก 3อ.2ส. อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงวิทยาลัยฯ หรือหลักสูตร ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับหลัก3อ.2ส ในรายวิชาเรียนที่เกี่ยวข้อง

Downloads

Download data is not yet available.

References

-

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2021