ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

-

ผู้แต่ง

  • จิราวรรณ อึ่งหนองบัว วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • เบญญาภา กาลเขว้า

คำสำคัญ:

ทักษะการเรียนรู้, ศตวรรษที่ 21, นักศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (2)เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเพศ ชั้นปี หลักสูตร กลุ่มตัวอย่าง 120 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือความตรงเนื้อหา มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  และตรวจสอบความเที่ยง มีค่าเท่ากับ 0.86 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป นำเสนอด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด-สูงสุด และการวิเคราะห์ใช้สถิติทดสอบ Independent t-test และOne-way ANOVA

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 89.12 มีอายุอยู่ระหว่าง 18-20 ปี ร้อยละ 57.50 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 32.50 เป็นนักศึกษาหลักสูตรทันตสาธารณสุข มากที่สุด ร้อยละ 40.83 และส่วนใหญ่มีผลการวัดระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) อยู่ในระดับ Lower ร้อยละ 79.17 มีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ระดับสูง ร้อยละ 65.83 รองลงมา ระดับปานกลาง ร้อยละ 33.33 รายด้านพบว่า มีทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ อยู่ในระดับสูง (Mean=.4.08, S.D.=0.64) รองลงมา คือ ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ อยู่ในระดับสูง (Mean=4.06, S.D.=0.61) ส่วนทักษะด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ทักษะ 3 R อ่านออก เขียนได้ และคณิตศาสตร์ (Mean=3.48, S.D.=0.64) ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ระหว่างเพศ ชั้นปี หลักสูตร พบว่า ไม่แตกต่างกัน

จากผลการศึกษา เสนอให้อาจารย์ผู้สอน นำผลการวัดระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกไปวางแผนจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในรายทักษะด้านภาษาอังกฤษต่อไป

 

 

References

-

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-06-2021