ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • อัจฉราพรรณ สอนจันทร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • สุทิน ชนะบุญ
  • ลำพึง วอนอก

คำสำคัญ:

ความรอบรู้, การป้องกันการตั้งครรภ์, นักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 196 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเนื้อหา มี IOC อยู่ระหว่าง 0.67-100 และทดสอบความเชื่อมั่น Reliability อยู่ระหว่าง 0.71-0.89 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Pearson correlation coefficient และ ใช้สถิติ Spearman rank correlation

ผลการวิจัย พบว่า ความรู้โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Mean=81.65±16.57) ความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร(Mean=3.85±1.87) อยู่ในระดับระดับต่ำ การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ(Mean=2.90±0.62) การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ(Mean=2.81±1.01) การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเอง(Mean=2.87±1.02)การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ(Mean=2.73±1.05) และการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร(Mean=2.65±0.68) อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ ได้แก่ ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ (r=0.221 p value=0.002) การรับรู้สมรรถนะของตนในการป้องกันการตั้งครรภ์ (r=0.446 p value<0.001) การเข้าถึงสื่อสนับสนุนพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ (r=0.221 p value=0.002) ความสะดวกใจในการสื่อสาร เรื่องเพศกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง (r=0.495 p value<0.001) การรับรู้การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพื่อน (r= 0.287 p value<0.001) ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ ควรมีการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ มีการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่นักเรียน การส่งเสริมผู้ปกครองในเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจนักเรียนมากขึ้น ส่งเสริมการเรียนรู้ให้รู้จักการรู้เท่าทันสื่อ ให้เลือกปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง และพัฒนาทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-12-2020