ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมปลาย ในโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • ดลทิตย์ ศรีหมื่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • บุญร่วม แก้วบุญเรือง

คำสำคัญ:

นักเรียน ,ภาวะโภชนาการ, การรับรู้ด้านสุขภาพ , พฤติกรรม , อิทธิพลจากสื่อ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่าง 244 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA/SE 16 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานคือ Multiple logistic regression

          ผลการวิจัยพบว่า เป็นเพศหญิงร้อยละ 62.30 อายุ 17 ปี ร้อยละ 34.02 ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 36.07 ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 48.77 ภาพรวมรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 46.31 ด้านทัศนคติ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 80.74 ด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 87.79 ด้านอิทธิพลสื่ออยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 61.88 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการ คือ ความรู้ระดับปานกลางถึงระดับสูง ( ORadj=6.26 ; 95 % CI : 2.83 to 16.33; p-value= <0.001) และอิทธิพลของสื่อระดับปานกลางถึงระดับสูง (ORadj =4.00 ; 95 % CI: 1.20 to 13.03; p-value= 0.024)

          ควรให้ความรู้ด้านโภชนาการ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย จะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีภาวะโภชนาการที่สมวัยมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-12-2020