พฤติกรรมการใช้ยาชุดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาชุด ของประชาชน ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • รุ่งทิพย์ ทิศแดง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • สุพัฒน์ จำปาหวาย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการใช้ยาชุด, ความรู้, เจตคติ

บทคัดย่อ

           การวิจัยเชิงพรรณนาแบบเชิงภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม ความรู้เจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาชุด และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาชุดของประชาชน ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 307 คน ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป โดยใช้แบบสอบถาม และการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติพรรณนา เช่น การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติ Chi-Square, Fisher’s exact และนำเสนอค่า OR พร้อมช่วงเชื่อมั่น 95% CI

           ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ยาชุด ร้อยละ 55.4 มีความรู้อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 57.0 และมีเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาชุดอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาชุด ได้แก่ อาชีพโดยอาชีพเกษตรกรมีการใช้ยาชุดมากกว่าผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพ 3.12 เท่า (95% Cl : 1.43 to 6.84 ; p-value  = 0.029) ผู้ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานมีการใช้ยาชุดมากกว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน 2.19 เท่า (95% Cl : 1.05 to 4.55 ; p-value = 0.033) ผู้ที่มีความรู้ระดับต่ำ มีการใช้ยาชุดมากกว่าผู้ที่มีความรู้ระดับสูง 2.27 เท่า (95% Cl : 1.00 to 5.12 ; p-value = 0.003) ผู้ที่มีความรู้ระดับปานกลางมีการใช้ยาชุดมากกว่าผู้ที่มีความรู้ระดับสูง 2.27 เท่า (95% Cl :1 .37 to 3.77 ; p-value = 0.003) เจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาชุดระดับปานกลางมีการใช้ยาชุดมากกว่าเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาชุดระดับสูง 3.86 เท่า (95% Cl : 2.37 to 6.29 ; p-value <0.001)

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. เอกพล กาละดี. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาชุดของประชาชนในตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารอาหารและยา. 2557,21: 50-58.

2. อรอนงค์ โสดา และมนตรา ศรีษะแย้ม. การสำรวจสเตียรอยด์ในยาชุดและยาสมุนไพรในตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบรูณ์. วารสารเภสัชกรรมไทย.2560, 9
216-224.

3. รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด. ยาชุดปนเสตียรอยด์ซื้อง่ายขายคล่อง คนใช้รู้อันตรายแต่ไร้ทางเลือก [อินเทอร์เน็ต].กรุงเทพฯ: 2561 [เข้าถึงเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2561]. G-เข้าถึงได้
จาก https://prachatai.com/journal/2016/07/66672.

4. กุสุมา กังหลี. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. วารสารพยาบาลทหารบก. 2561; 19(2):170-1823.

5. ณรงค์ บัวบาน. การมีส่วนร่วมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร [วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์]. มหาวิทยาลัยสยาม; 2556.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06-12-2019