ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนตำบลบางเป้า อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง

ผู้แต่ง

  • สมใจ เป้าทอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
  • อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • วรัศกรณ์ สุดสาคร องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

คำสำคัญ:

การจัดการขยะ, ขยะมูลฝอยในครัวเรือน

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับ   การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรังกลุ่มประชากรคือจำนวนหลังคาเรือนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลบางเป้า อย่างน้อย 1 ปี จำนวน 3,297 หลังคาเรือน โดยเลือกหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ทำหน้าที่หลักในการดูแลครอบครัวเป็นตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม ใช้สูตรการคำนวณกลุ่มตัวอย่างที่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนของ Daniel ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 361หลังคาเรือนใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย 4ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ด้านความรู้ ส่วนที่ 3 ด้านทัศนคติ ส่วนที่ 4 การจัดการขยะมูลฝอยแบบ 5Rการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ3 ท่านและนำไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค เท่ากับ 0.92วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัย พบว่า ความรู้ประกอบด้วย ความหมายของขยะ แหล่งที่มา ประเภทของขยะ การคัดแยกขยะ การกำจัดขยะและอันตรายของขยะ ภาพรวมมีความรู้ในระดับสูง (72.3%)  (gif.latex?\bar{X}=2.62, S.D.=0.65)ทัศนคติ ประกอบด้วย ความสำคัญของการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะ ประโยชน์ของการคัดแยก ปัญหาขยะภาพรวมมีทัศนคติในระดับสูง (70.1%) (gif.latex?\bar{X}=2.70, S.D.=0.45)ระดับการจัดการขยะมูลฝอยประกอบด้วย ลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำไปใช้ใหม่ การซ่อมแซม การไม่ทำให้เกิดปัญหาขยะ ภาพรวมมีความรู้ในระดับสูง (70.6%) (gif.latex?\bar{X}=2.69, S.D.=0.47) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าความรู้และทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r =0.175, P-value =0.001, r=0.386, P-value<0.001ตามลำดับ)

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2559. กรุงเทพฯ : บริษัท หัวใหญ่ จำกัด; 2560.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า.สรุปรายงานค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2560; 2561.

ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.คู่มือวัดสะอาด ฆราวาส สุขใจ. กรุงเทพฯ:สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2552.

Daniel W.W. Biostatistics: Basic Concepts and Methodology for the Health Sciences. (9th ed). New York: John Wiley & Sons, 2010.

Bloom, B.S. Taxonomy of Education. David McKay Company Inc., New York; 1975.

Best, John W. Research is Evaluation. (3rd ed). Englewood cliffs: N.J. Prentice Hall, 1977.

Cronbach, L.J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 1951; 16(3): 297-334.

Good Carter V. Dictionary of Education. (3nd ed.) New York: McGraw-Hill Book; 1973.

ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542.กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์;2546.

วันวิสาข์ คงพิรุณ และคณะ.การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะในหมู่บ้านโป่งปะตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก. วิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก; 2560.

วรรณภา เฉลยบุญ. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ และทัศนคติต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี.วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาวิทยาลัยศิลปะกร;2556.

อัจฉรี ชัยชนะ.ความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 5Rs ของนักศึกษา. วิทยานิพนธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ; 2560.

Thurstone, L.L. Primary Mental Abilities. Chicago: University of Chicago; 1958.

Hiemstra, R and Brockett, R. G. “From Behaviorism to Humanism. In Cooperating Self - Direction in Learning Concepts into the Instructional Design Process”. In. New Ideas about Self-Directed Learning. Oklahoma: Oklahoma Research Center for Continuing Professional And Higher Education of the University of Oklahoma; 1994.

สมพงษ์ แก้วประยูร. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.สารนิพนธ์หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่; 2558.

จอมจันทร์ นทีวัฒนา, วิชัย เทียนถาวร.การศึกษาความรู้และทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กาอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วิจัยสาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา; 2560

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-11-2019