กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนตำบลบางเป้า อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF