บทความที่รับเผยแพร่
วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมแล้วในการเปิดรับบทความวิชาการ ยินดีรับบทความ นิพนธ์ต้นฉบับ (original research) บทความปริทัศน์ (review article) มุมมอง (perspective) หรือความคิดเห็น (opinion) รายงานผู้ป่วย (case report) ปกิณกะ (miscellany) หรือจดหมายถึงบรรณาธิการ (letter to the editor) ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพตลอดจนผลงานควบคุมโรคต่างๆ โดยเรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือกำลังตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน