Development of an Instructional Program for Enhancing Nursing Innovative Ability among Nursing Student

Authors

  • ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Keywords:

Instructional program, Nursing innovative ability, Nursing students

Abstract

Abstract

Objectives: The objectives of this study were 1) to understand the nursing innovative ability and the factors promoting that ability among nursing students, 2) to develop an instructional program for enhancing the nursing innovative ability for nursing students, and 3) to evaluate the effectiveness of the developed instructional program.

Methods: This research and development study has been divided into three main phases. 1) explored the innovative nursing ability and factors promoting that ability among nursing students by depth interviewing ten students who had already passed the Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum 3 for the academic year 2018, and 8 instructors. 2) developed an instructional program and apply for eight students who currently in practice the Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum 3 for the academic year 2019. 3) improved the developed instructional program and apply it to the students practiced Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum 3 for the academic year 2019. Twenty students were assigned to the experimental group, and 20 students were in the control group. Descriptive statistics and independent t-test were used to evaluate the innovative ability and satisfaction toward the instructional program.

Results: In phase 1st, the nursing students revealed that it was difficult to develop nursing innovation, lacked understanding of innovative processes, and were absent of continuously innovative development. The factors promoting innovative ability are developing a growth mindset, understanding the process of innovation, and operating according to the plan. The factor among the instructors is forming a multidisciplinary cooperation network with learners. In the 2ndphase, developing the five steps instructional program. 1) Open mind, improve mindset and inspiration, 2) understand and identify in-depth problems, 3) form a multidisciplinary team to develop nursing innovation based on empirical evidence, 4) test innovation prototype and continuously monitor, and 5) disseminate, improve innovation and reflect on learning. In the 3rd  phase, after evaluating the effectiveness, the average score regarding improving nursing innovation for the experimental group (mean=36.00, SD.=0.00) is significantly higher than the control group (mean=33.00, SD.=0.92) (p<.01). The satisfaction towards the instructional program is at the highest level (mean=4.80, S.D.=.30).

Conclusion: Developing instructional programs using the concept of growth mindset and evidence-based practice would develop higher nursing innovative ability than the traditional learning group.

Keywords: Instructional program, Nursing innovative ability, Nursing students

Downloads

Download data is not yet available.

References

จุฑารัตน์ บันดาลสิน. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมการบริการพยาบาล. วารสาร พยาบาลกองทัพบก 2557;15(3): 9-17.

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการพยาบาล พ.ศ. 2562 (2562, 18 เมษายน). ราชกิจจา นุเบกษา. เล่ม 136 ตอนพิเศษ 97 ง, หน้า 30.

Wang L, Li M. On the Cultivation of Automation Majors’ Research Innovation Ability Based on Scientific Research Projects. High Education Studies 2012;2(4): 137-141.

สุนทรีภรณ์ ทองไสย. พยาบาลกับการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์. วารสารวิทยาลัย พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2559;27(1): 112-119.

กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ลัดดา เหลืองรัตนมาศ, สราญ นิรันรัตน์, จิราภรณ์ จันทร์อารักษ์, บุญเตือน วัฒนกุล และทุติยรัตน์ รื่นเริง. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 2558;25(2): 178-193.

ปรียนุช ชัยกองเกียรติ, โศรยา นิฮะ, และ บูรณ์คณัส จันทรศิริพุทธ. ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. วิทยาลัยเครือข่ายพยาบาลและการ สาธารณสุขภาคใต้ 2556;6(1): 112-120.

ชาริณี ตรีวรัญญู. การพัฒนากระบวนการเรียน การสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ พัฒนาการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษา ครูโดยใช้แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกับ เสริมด้วยกระบวนการคิดการปฏิบัติตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารครุศาสตร์ 2560;45(2): 21-40.

Dweck CS. Mindset: The New Psychology of Success. New York: Random House; 2006.

Yeager DS & Dweck CS. Mindsets that Promote Resilience: When Students Believe that Personal Characteristics can be Developed. Educational Psychologist 2012; 47(4), 303-314.

Hoffmann TC, Bennett S, & Del Mar CB.

Evidence-based Practice across the Health Professions (3rd ed.). Chatswood, NSW: Elsevier; 2017.

ทัศนีย์ เกริกกุลธร ประกริต รัชวัตร์ และ วิภาศิริ นราพงษ์. การใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์กับการเรียนรู้สู่อัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย 2556; 7(2): 108-119.

Bloom BS. (1971). Handbook on

formative and summative evaluation of student learning. New York: McGraw–Hill.

Best JW. Research in Education. 3rd Edition, Englewood Cliffs., New Jersey, Prenticel-Holl, Inc; 1977.

Chosaaard. (2559, 18 มิถุนายน). บทเรียนนก อินทรี [Video file]. เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/ watch?v=Ag1-YAPsp0c

Crack Your Cocoon. (2559, 13 สิงหาคม). Crack Your Comfort Zone [Video file]. เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v= phj3cwz3guE

เพ็ญจมาศ คําธนะ, นงนุช วงศ์สว่าง, กมลพร แพทย์ชีพ, และปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง. การพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงออกแบบเพื่อ เสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรของนักศึกษา พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี. วารสารสิรินธรปริทรรศน์ 2563; 21(1): 102-117.

เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ, วีระชาติ ยุทธชาวิทย์, ดวงดาว วงษ์พระลับ, อัจฉรา ชนะบุญ, ดวงฤดี โชติกลาง, อภิญญา ธรรมแสง และคณะ. รูปแบบการจัดการศึกษาบูรณาการเพื่อ เสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด ขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิจัยและ พัฒนาหลักสูตร 2563;10(1):182-201.

ดุจเดือน เขียวเหลือง, วารีรัตน์ แก้วอุไร, พูลสุข หิงคานนท์ และสายฝน วิบูลรังสรรค์. การ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการ สะท้อนคิดเพื่อสร้างเสริมความสามารถใน การตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาล. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556;15(4):9-21

Published

2021-08-26

How to Cite

ส่งวัฒนายุทธ ป. (2021). Development of an Instructional Program for Enhancing Nursing Innovative Ability among Nursing Student. Hua Hin Medical Journal, 1(2), 12–25. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/249500

Issue

Section

Original article