ขนาดยาวาร์ฟารินที่เหมาะสมและปัจจัยทางคลินิกที่มีผลต่อขนาดยาวาร์ฟารินในขนาดคงที่ ที่ โรงพยาบาลราชบุรี

  • กรรณิกา เหมือนจันทร์แจ่ม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชยุรี
คำสำคัญ: วาร์ฟารินขนาดคงที่, ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดยาวาร์ฟาริน

บทคัดย่อ

ที่มา/ความสำคัญของปัญหา : ยาวาร์ฟารินเป็นยาต้านการแข็งตัวชนิดรับประทานที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย มีข้อบ่งใช้เพื่อป้องกันและรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เป็นยาที่มีช่วงการรักษาแคบ มีความแปรปรวนในการรักษาระหว่างบุคคลสูง เนื่องจากปัจจัยทางคลินิกที่อาจส่งผลต่อการตอบสนองต่อยาวาร์ฟาริน ซึ่งมีความสำคัญในการปรับขนาดยาให้อยู่ในช่วงการรักษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาขนาดยาวาร์ฟารินที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟารินและศึกษาปัจจัยทางคลินิก ได้แก่ เพศ อายุ น้ำหนักตัว โรคร่วมและยาที่ใช้ร่วม ที่มีผลต่อการรักษาด้วยยาวาร์ฟารินในขนาดคงที่ ที่โรงพยาบาลราชบุรี

วิธีการศึกษา : ใช้รูปแบบการศึกษาตามรุ่นย้อนหลัง ในผู้ป่วยนอกที่ได้รับยาวาร์ฟารินทุกรายที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา, Chi-square, Pearson’s correlation เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางคลินิกและขนาดยาวาร์ฟารินคงที่

ผลการศึกษา : จากจำนวนผู้ป่วย 328 ราย ใช้ยาวาร์ฟารินเพื่อรักษาโรคหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะมากที่สุด 165 ราย (50.30%) ขนาดยาวาร์ฟารินเฉลี่ยที่เหมาะสมในการควบคุมระดับ INR ให้อยู่ในเป้าหมายสำหรับกลุ่มที่ต้องการเป้าหมาย INR 2.0-3.0 คือ 3.11±1.29 มิลลิกรัมต่อวัน ส่วนกลุ่มเป้าหมาย INR 2.5-3.5 คือ 3.68±0.94 มิลลิกรัมต่อวัน และปัจจัยที่มีผลต่อขนาดยาวาร์ฟารินในขนาดคงที่คือ อายุ (r=-0.426, p=0.0001) และน้ำหนักตัว (r=0.201, p=0.001) โดยผู้ป่วยที่มีอายุมากจะมีความต้องการขนาดยาที่น้อยกว่าผู้ป่วยที่มีอายุน้อย และผู้ป่วยที่มีน้ำหนักที่มากก็จะมีความต้องการขนาดยาในปริมาณที่สูงด้วย

สรุปผล : อายุและน้ำหนักตัวเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อขนาดยาวาร์ฟารินในขนาดคงที่ ที่โรงพยาบาลราชบุรี

 

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Hirsh J, Fuster V, Ansell J, Halperin JL. American Heart Association/American College of Cardiology Foundation guide to warfarin therapy. Circulation 2003; 107: 1692-711.

Jaffer A, Bragg L. Practical tips for warfarin dosing and monitoring. Clev Clin J Med 2003; 70: 361-73.

Carlquist J, Horne B, Muhlestein J, Lappe D, Whiting B, Kolek M, et al. Genotypes of the cytochrome p450 isoform, CYP2C9, and the vitamin K epoxide reductase complex subunit 1 conjointly determine stable warfarin dose: a prospective study. J Thromb Thrombolysis 2006; 22: 191-7.

Cherna H, Uengb T, Fuc Y, Chengd C. CYP2C9 polymorphrism and warfarin sensitivity in Taiwan Chinese. Clin Chim Acta 2006; 367: 108-13.

Mushiroda T, Ohnishi Y, Saito S, Takahashi A, Kikuchi Y, Shimomura H, et al. Association of VKORC1 and CYP2C9 polymorphrisms with warfarin dose requirement in Japanese patients. J Hum Genet 2006; 51: 249-53.

Sconce E, Khan T, Wynne H, Avery P, Monkhouse L, King B, et al. The impact of CYP2C9 and VKORC1 genetic polymorphrism and patient characteristics upon warfarin dose requirements: proposal for a new dosing regimen. Blood 2005; 106: 2329-33.

Yuan H, Chen J, Lee MT, Wung J, chen Y, Charng M, et al. A novel functional VKORC1 promoter polymorphrism is associated with inter-individual and inter-ethnic differences in warfarin sensitivity. Human Molecular Genetics 2005; 14: 1745-51.

Rieder MJ, Reiner AP, Gage BF, Nickerson DA, Eby CS, Mcleod HL, et al. Effect of VKORC1 Haplotypes on the transcriptional regulation and warfarin dose. N Engl J Med 2005; 352: 2285-93.

บุรัสกร ทรัพย์สุพรรณ. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพหุสัณฐาน CYP2C9และVKORC1 ต่อขนาดยาวาร์ฟารินในผู้ป่วยชาวไทย [วิทยานิพนธ์]. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2556.

Thamwanta S, Muenpa R. Optimum and Factors Predicting Warfarin Maintenance Dose and Factors Affecting the Out of Therapeutic INR Range. Thai Journal of Hospital Pharmacy 2010; 20: 199-209.

Absher RK, Moore ME, Parker MH. Patient-specific factors predictive of warfarin dosage requirements. Ann Pharmacother 2002; 36: 1512-7.

Lee V, You J, Lee K, Chau T, Waye M, Cheng G. Factors affecting the maintenance stable warfarin dosage in Hong Kong Chinese patient. J Thromb Thrombolysis 2005; 20: 33-8.

Miao L, Yang J, Huang C, Shen Z. Contribution of age, body weight, and CYP2C9 and VKORC1 genotype to the anticoagulant response to warfarin: proposal for a new dosing regimen in Chinese patients. Eur J Clin Pharmacol 2007; 63: 1135-41.

Mueller JA, Patel T, Halawa A, Dumitrascu A, Dawson NL. Warfarin dosing and body mass index. Ann Pharmacother 2014; 48: 584-8.

Wallace JL, Reaves AB, Tolley EA, Oliphant CS, Hutchison L, Alabdan NA, et al. Comparison of initial warfarin response in obese patients versus non-obese patients. J Thromb Thrombolysis 2013; 36: 96-101.

Holbrook AM, Pereira JA, Labiris R, McDonald H, Douketis JD, Crowther M, et al. Systematic overview of warfarin and its drug and food interaction. Arch Intern Med 2005; 165:1095-106.

Havrda DE, Mai T, Chonlahan J. Enhanced antithrombotic effect of warfarin associated with low-dose alcohol consumption. Pharmacother 2005; 25: 303-7.

Nathisuwan S, Dilokthornsakul P, Chaiyakunapruk N, Morarai T, Yodting T, Piriyachananusorn N. Assessing evidence of interaction between smoking and warfarin: a systematic review and meta-analysis. Chest 2011; 139: 1130-9.

Yu HCM, Chan TYK, Critchley JAJH, Woo KS. Factors determining the maintenance dose of warfarin in Chinese patients. Q J Med 1996; 89: 127-35.

Routledge PA, Chapman PH, Davies DM, Rawlins MD. Factors affecting warfarin requirements. A prospective population study. Eur J Clin Pharmacol 1979; 15: 319-22.

O´Malley K, Stevenson IH, Ward CA, Wood AJJ, Crooks J, Determinants of anticoagulant control in patients receiving warfarin. Br J Clin Pharmacol 1977; 4: 309-14.

Dobrzanski S, Duncan SE, Harkiss A, Wardlaw A, Age and weight as determinants of warfarin requirements. J Clin Pharm Ther 1983; 8: 75-7.

Redwood M, Taylor C, Jain BJ, Matthews. The association of age and dosage requirement for warfarin . Age Ageing 1991; 20: 217-20.

James AH, Britt RP, Raskino CL, Thompson SG. Factors affecting the maintenance dose of warfarin. J Clin Path 1992; 45: 704-6.

Gurwitz JH, Avorn J, Ross-Degnan D, Choodnovskiy I, Ansell J. Aging and the anticoagulant response to warfarin therapy. Ann Intern Med 1992; 116: 901-4.

สุทธิดา แก้วมุงคุณ, นิตย์สุภา วัฒนชัย, วิจิตรา ทัศนียกุล. ปัจจัยทางคลินิกและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการรักษาด้วยยาวาร์ฟารินในขนาดคงที่. The National and International Graduate Research Conference 2016; 775-83.

เผยแพร่แล้ว
2020-06-25
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ