กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ขนาดยาวาร์ฟารินที่เหมาะสมและปัจจัยทางคลินิกที่มีผลต่อขนาดยาวาร์ฟารินในขนาดคงที่ ที่ โรงพยาบาลราชบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF