The Factors Related to Personnel Participation in Developing Hospital Quality of Somdetphraphutalertla Hospital

-

Authors

  • รัชนี จ่อม หลงสวาสดิ์ ศูนย์HA รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

Keywords:

factors of personnel participation, participation in developing hospital quality

Abstract

Abstract

 

          This research aimed to study the factors related to personnel participation in developing the quality of Somdetphraphutalertla Hospital. The participants were 326personnel from all departments. The instruments used in this study is the questionnaire comprise of personal information, factors related to personnel participation in developing of the quality of the hospital, open ended questions and suggestion. Data were collected from September 2019 to October 2019. The data were analyzed by computing frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation and multiple regression.

          The research results showed that motivation, corporate culture, leader/mentor team, and communication were associated with personnel participation (r=0.724, 0.718, 0.706, 0.681, respectively) at the p=0.01 level of significance. Additionally, according to the regression analysis, there were 3 variables that can predict personnel participation, which were corporate culture, communication and motivation (R=0.650; p=0.001) with the predictability rankings as followed:   corporate culture, communication and motivation, respectively.

          From the results, executives can utilize this as strategy to increase the participation of staffs in developing the hospital quality. By promoting factors of workplace atmosphere, corporate culture, communication factor and mutual motivation factor.

Key word: personnel, participation, hospital quality

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

บรรณานุกรม

อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, ผลึกความคิด HA. นนทบุรี: สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล; 2545.

สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, ปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ไทย. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดีการพิมพ์; 2541.

จิตรวดี สุทธิอาภา. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพของบุคลากร ทางการแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัดสำนัก การแพทย์กรุงเทพมหานคร[วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสุข ศึกษา].กรุงเทพ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2548.

สุวัฒน์ แก้วเชาว์รัมย์. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน ร่วมในกิจกรรมของฝ่ายวิศวกรรมจราจร ทางอากาศบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศ ไทย จำกัด[วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการ บริหารทั่วไป].ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา; 2544.

ขวัญตา กีระวิศาสกิจ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมี ส่วนร่วมในโครงการการบริหารคุณภาพ โดยรวม (TQM) ของพนักงานบริษัท ทีพีไอ โพลี จำกัด (มหาชน). [ออนไลน์ สาระสังเขป]. 2545 {เข้าถึงเมื่อ 12 ธ.ค. 62} เข้าถึงได้จาก www.Thaihrhub.com/index.php/archi ves/research- view/research-788/-25k

ระวิวรรณ เตชทวีทรัพย์. ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์ กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง {วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหา บัณฑิต สาขาบริหารการพยาบาล]. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2548.

พรทิพย์ รักบุรี. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมี ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ: ศึกษา เฉพาะกรณีสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 6,1 (ม.ค.–มิ.ย. 2546):161-185

กัลยาณี รุ่งโรจน์วิทยกุล. ปัจจัยที่มีผลต่อการมี ส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุขในการ ดำเนินโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนใน เขตนิเทศงานที่ 1 ของจังหวัดบุรีรัมภ์ [วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหา บัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา]. บุรีรัมภ์: มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมภ์; 2545.

ตาบทิพย์ ฐิติพงษ์พานิช. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ ยอมรับการบริหารงานคุณภาพโดยรวมของ เจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาล สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข [วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาบริหาร สาธารณสุขบัณฑิตวิทยาลัย]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2539.

นินนาท หมอยาดี. ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการมี ส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา [วิทยานิพนธ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการ จัดการ]. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2552.

Yamane T. Statistics: An introductory analysis (3rd Ed.). The Journal of Marketing 1970; 49(4):41-50.

บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้ง ที่ .กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์; 2553.

รังสิมา เมฆมงคล. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน ร่วมในการประกันคุณภาพในบุคลากรสาย บริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร.{วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตแขนงวิชาการ ประกันคุณภาพการศึกษา].พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2549.

อุไรวรรณ เมืองสุวรรณ์. การมีส่วนร่วมของ บุคลากรโรงพยาบาลระยองในการพัฒนา คุณภาพระบบบริการเพื่อมุ่งสู่การรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล. [วิทยานิพนธ์ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา]. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราช ภัฎรำไพพรรณี; 2550.

จินตนา ส่องแสงจันทร์. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มี ผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ พัฒนาเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาลท่า ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา {วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา]. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์; 2549.

Downloads

Published

2020-12-28

How to Cite

หลงสวาสดิ์ ร. จ. (2020). The Factors Related to Personnel Participation in Developing Hospital Quality of Somdetphraphutalertla Hospital: -. Hua Hin Medical Journal, 5(3), 29–44. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/240416

Issue

Section

Original article