ทรรศนะของครอบครัวและความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

  • สุวรรณี พรหมวิเศษ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวิภาวดี
คำสำคัญ: ทรรศนะ, การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับทรรศนะของครอบครัวที่มีต่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย และ  ศึกษาระดับความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นผู้ดูแลหลักที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลไชยา โรงพยาบาลท่าฉางและโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม ในช่วงเวลาระหว่าง 29 ตุลาคม 2562 – 10 พฤศจิกายน 2562 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 30 ราย

          ผลการวิจัย พบว่าทรรศนะ ด้านความคิด ความเชื่อ และความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยและทรรศนะด้านความปรารถนาที่ต้องการทำในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตผู้ป่วยอยู่ในระดับสูงตามลำดับ (gif.latex?\bar{x} =3.77, SD=0.48, gif.latex?\bar{x}=2.41, SD=0.47) ส่วนทรรศนะด้านความไม่สุขสบายทางร่างกายและด้านสภาวะทางอารมณ์ อยู่ในระดับปานกลาง ( gif.latex?\bar{x}= 2.88, SD=1.81) และระดับความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (gif.latex?\bar{x} =2.23, SD=0.38) ซึ่งความต้องการในระดับมาก ได้แก่ ต้องการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรค หรืออาการเจ็บป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกวันของผู้ป่วย (gif.latex?\bar{x} =2.97,SD=0.18) รองลงมา คือ ต้องการให้ครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกับผู้ป่วยได้ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ และไม่รู้สึกโดดเดี่ยว (gif.latex?\bar{x} =2.77, SD=0.43) ความต้องการในระดับเล็กน้อย คือ ต้องการให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ตามความเชื่อที่นับถือให้กับผู้ป่วย เช่นการมีหิ้งพระหรือห้องละหมาด (gif.latex?\bar{x} =1.50, SD =0.86) ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

1. World Health Organization. WHO definition of Palliative care. Switzerland[Internet]. c2002 [cited2019 April 28]. Available from: https:// www.who.int/cancer/palliative/ definition/en.

2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน. สถิติสาธารณสุข.นนทบุรี. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข; 2561.

3. กรมการแพทย์.แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย. กรุงเทพมหานคร: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2557.

4. จอน ผะจงเพ็งจาด. บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 2557; 30(1): 100-109.

5. เยาวลักษณ์ คุมขวัญ. การเตรียมความพร้อมของญาติเพื่อส่งเสริมการตายอย่างสมศักดิ์ศรีในผู้ป่วยระยะสุดท้าย. วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร 2559; 11 (2): 125-138.

6. งานเวชสถิติ โรงพยาบาลวิภาวดี. สถิติข้อมูลโรงพยาบาลวิภาวดี. สุราษฎร์ธานี; 2561.

7. ประนอม โฉมกายและคณะ. ประสิทธิผลของการประชุมครอบครัวของผู้ป่วยระยะสุดท้ายโรงพยาบาลชลบุรี. [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อ 1 ธ.ค. 2562] เข้าถึงได้จาก : https://www.cbh.moph.go.th.

8. เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย. หลักการและการใช้สถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 3. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์; 2549.

9. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. นโยบายและแนวปฏิบัติการดูแลประคับประคองและระยะสุดท้าย. กรุงเทพมหานคร. กรมการแพทย์; 2558.

10. พิมพ์พนิต ภาศรี. ทรรศนะของครอบครัวและความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย. [วิทยานิพนธ์]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2557.


11. William Sullivan. Ethical and Spiritual Issues at
the End of life: The Relevance of Spiritual Care to Biothics. Bioethics [Internet]. 1984 [Update, 2003; 3(2):cited 21 2019 May21]. Available from: https://www.utoronto. ca/stmikes/bioethics.
12. ปราณี อ่อนศรี. บทบาทพยาบาลกับการดูแลผู้ป่วย
เผยแพร่แล้ว
2019-12-22
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานผู้ป่วย