การศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลปราณบุรี

การติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน

  • ทรงวุฒิ ชนะอุดมสุข โรงพยาบาลปราณบุรี
คำสำคัญ: โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง, โรคติดเชื้อที่เนื้อเยื่ออ่อน

บทคัดย่อ

          โรคติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ บุคคลทั่วไปมีโอกาสเกิดบาดแผลหรือรอยขีดข่วนที่ผิวหนังได้ ทำให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในสภาพแวดล้อมมีโอกาสเข้าไปในบาดแผลดังกล่าว เกิดการติดเชื้อตามมาทั้งนี้หากได้รับการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้องทำให้การติดเชื้อดังกล่าว เกิดการลุกลามและมีภาวะแทรกซ้อนได้

          วัตถุประสงค์: 1. ศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลปราณบุรี 2. หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในผู้ป่วยติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนกับจำนวนวันนอนโรงพยาบาล

           วิธีการศึกษา: การวิจัยแบบย้อนหลังโดยเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน รับการรักษาในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลปราณบุรี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 จำนวน 94 ราย ใช้สถิติเชิงพรรณนานำเสนอด้วย จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ chi square

          ผลการศึกษา: การศึกษาพบผู้ป่วยเพศชาย 51 ราย เพศหญิง 43 ราย อายุเฉลี่ย 52.8 ปี ไม่มีโรคประจำตัว 34 ราย มีโรคประจำตัว 60 ราย สาเหตุการติดเชื้อ พบว่าเป็นเองไม่ทราบสาเหตุ 68 ราย เกิดจากการได้รับอุบัติเหตุ 21 ราย ถูกสัตว์กัด 5 ราย ส่วนใหญ่มาด้วยอาการปวดบวมแดง 62 ราย ที่เหลือเป็นแผลหรือเนื้อตาย 32 ราย ตำแหน่งที่ติดเชื้อพบมากที่สุดบริเวณขา จำนวน 44 ราย รองลงมา คือ เท้า 32 ราย บริเวณอื่นๆ เช่น ลำตัว แขน มือ และก้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการติดเชื้อในอดีต ประเภทของการติดเชื้อ พบว่าเป็นการติดเชื้อของผิวหนังชั้นตื้น 43 ราย เป็นการติดเชื้อของผิวหนังชั้นตื้นร่วมกับการเกิดฝี 12 ราย การติดเชื้อที่เกิดจากอุบัติเหตุ 14 ราย เท้าเบาหวานติดเชื้อ 13 ราย การติดเชื้อของเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังแบบลึก 8 ราย ผู้ป่วยทุกรายได้รับยาปฏิชีวนะแบบฉีดเข้าทางหลอดเลือดมี 45 ราย ได้รับยาปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียวได้รับการผ่าตัดระบายหนอง 11 ราย การผ่าตัดเนื้อตาย 38 ราย ผลลัพธ์ของการรักษาพบว่า หายขาดจากโรค 92 ราย มีเพียง 2 คนได้รับการส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลอื่น ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีภาวะแทรกซ้อนเพียง 1 ราย คือ ปอดติดเชื้อในโรงพยาบาล มีผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อกลับเป็นซ้ำที่ตำแหน่งเดิม 3 ราย ไม่มีการกลับเป็นซ้ำ 91 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดมีจำนวนวันนอนเฉลี่ย 5.8 วัน จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ chi square พบว่าประเภทของการติดเชื้อและการตัดเนื้อตายมีความสัมพันธ์กับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

          สรุป: ประเภทของการติดเชื้อและการตัดเนื้อตายมีความสัมพันธ์กับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลลัพธ์ของการรักษาโรคติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนในโรงพยาบาลอำเภอได้ผลดี การวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็ว ช่วยลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยกลุ่มนี้                                                                                                     

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

1. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al; Infectious Diseases Society of America. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2014;59:e10–52.

2. Jenkins TC, Knepper BC, McCollister BD, et al. Failure of outpatient antibiotics among patients hospitalized for acute bacterial skin infections: what is the clinical relevance? Am J Emerg Med 2016;34(6):957–62.

3. Conway EL, Sellick JA, Kurtzhalts K, Mergenhagen KA. Obesity and heart failure as predictors of failure in outpatient skin and soft tissue infections. Antimicrob. Agents Chemother 2017;61(3):1-7.

4. Jenkins TC, Knepper BC, Moore SJ, et al. Antibiotic prescribing practices in a multicenter cohort of patients hospitalized for acute bacterial skin and skin structure infection. Infect Control Hosp Epidemiol 2014;35(10):1241–50.

5. Gibbons JA, Smith HL, Kumar SC, et al. Antimicrobial stewardship in the treatment of skin and soft tissue infections. Am J Infect Control 2017;45(11):1203-1207

6. Almarzoky Abuhussain SS, Burak MA, Adams DK, et al. Variability in emergency medicine provider decisions on hospital admission and antibiotic treatment in a survey study for acute bacterial skin and skin structure infections: opportunities for antimicrobial stewardship education. Open Forum Infect Dis 2018;5(10) : 1-7

7. Walsh TL, Chan L, Konopka CI, et al. Appropriateness of antibiotic management of uncomplicated skin and soft tissue infections in hospitalized adult patients. BMC Infect Dis 2016 Nov 29;16(1):1-8

8. Nathwani D, Corey R, Das AF, et al. Early clinical response as a predictor of late treatment success in patients with acute bacterial skin and skin structure infections: retrospective analysis of 2 randomized controlled trials. Clin Infect Dis 2017;64(2):214–217

9. Caterino JM, Leininger R, Kline DM, et al. Accuracy of current diagnostic criteria for acute bacterial infection in older adults in the emergency department. J Am Geriatr Soc 2017;65(8):1802–9.

10. Richard Brindle, O Martin Williams, Paul Davies, et al. Adjunctive clindamycin for cellulitis: a clinical trial comparing flucloxacillin with or without clindamycin for the treatment of limb cellulitis. BMJ Open 2017;7(3) : 1-9.

11. Tamma PD, Avdic E, Li DX, et al. Association of adverse events with antibiotic use in hospitalized patients. JAMA Intern Med 2017;177(9):1308–15.

12. Soondal Koomar Surrun, Mohammed Tauqeer Ahmed, Sheerin Afzal, et al. The risk factors and clinical characterisitcs of cellulitis: a hospital-based case-control study in Singapore. J Health Res 2009;23(2):81-86.

13. Inghammar M, Rasmussen M, Linder A. Recurrent erysipelas—risk factors and clinical presentation. BMC Infect Dis 2014;14:270.

14. Black N, Schrock JW. Evaluation of skin and soft tissue infection outcomes and admission decisions in emergency department patients. Emerg Med Int 2018;2018:1-7.
เผยแพร่แล้ว
2019-08-29
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานผู้ป่วย