Developing a Nursing Supervision Model of Anesthetist Nurse Division For Standardize and Quality of Service

Nursing Supervision Model of Anesthetist

Authors

  • ดารินทร์ ลิ้มตระกูล โรงพยาบาลหัวหิน

Keywords:

supervision, anesthetist nursing, standardize, quality of service

Abstract

                     The purpose of this Action research were to development and evaluate the nursing supervision model of Anesthetist nurse division for standardize and quality of service in Hua - Hin hospital. Sixteen anesthetist nurse who met the inclusion criteria were selected by using purposive random sampling with typical cases of 4 nurses’ supervisors as well as 12 nurse supervisees. Study data was collection between March to April 2019. The research instruments were questionaires assessing that was verified for content validity by 5 experts. The Kuder Richardson formular (KR - 20) was used to assess the internal reliability knowledge questionnaire, the coefficient value was 0.63. While the Cronbach’s coefficient of attitude, skill of supervision, satisfaction, standardize nursing and quality of service were 0.88, 0.93, 0.96, 0.77 and 0.93. Data were analyzed for frequency, percentage, mean, standard deviation and Wilcoxon Sign Rank Test.

                    The result revealed as follows 1) The nursing supervision model of Anesthetist nurse division for standardize and quality of service in Hua - Hin hospital consisted of the process according to formative supervision, normative supervision and restorative supervision. 2) After developing supervision model the knowledge (gif.latex?\bar{x} =12.5, SD =1.0), attitude (gif.latex?\bar{x} =73.5, SD =2.16), skill of supervision (gif.latex?\bar{x} =96, SD =5.07), satisfaction (gif.latex?\bar{x} =120.38, SD =3.48), standardize nursing (gif.latex?\bar{x} =222.25, SD =1.98) were higher than the previous model. When comparing knowledge, attitude, skill of supervision, satisfaction and standardize nursing increased significantly at 0.05 and quality of service level was at very good level (gif.latex?\bar{x} =71.12, SD =4.57). Therefore, the nursing supervision model of anesthetist nurse, emphasizing on good relationship and participation.

                      The suggession: should be used to improve the quality of nursing practice.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1 . สุพิศ กิตติรัขดา. การบริหารการพยาบาลสู่คุณภาพการนิเทศการพยาบาล. Nursing supervision. กรุงเทพมหานคร : สยามเจริญพาณิชย์; 2551.

2. สภาการพยาบาล. คู่มือการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับทุติตติยภูมิ(เอกสารอัดสำเนา). นนทบุรี: สภาการพยาบาล; 2555.

3. หรรษา เทียนทอง. การนิเทศทางการพยาบาล: เอกสารประกอบการบรรยาย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่; 2556 สืบค้นเมื่อ 18 ก.ย.61 จาก https:// www.med.cmu.ac.th/hospital/nis/downloads/?p=90.

4. สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ปี. นนทบุรี: สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล; 2554.

5. พวงทิพย์ ชัยภิบาลสฤษดิ์. คุณภาพการบริหารการพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.

6. เพ็ญจันทร์ แสนประสาน. การนิเทศทางการพยาบาลแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี สมาคมทหารบก กรุงเทพมหานคร; วันที่ 20-21 ธันวาคม 2559; ณ ห้องประชุมพลโทผ่อง-จำลอง มีเอี่ยม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า.

7. Ward, L. Supervision in management and leadership for nurse manger. Boston: Jones And Bartett Punblishers; 1990.

8. Proctor,B. Training for the supervision alliance attitude, skill and intention. In Fundamental Themes in clinical supervision Cutcliffe, J.R, Butterworth, T., and Proctor, B., eds.London : Routledge; 2001 p.25 - 46.

9. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน). สรุปรายงานการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการพัฒนาตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี; 2558 หน้า 13.

10. Kemmis,S and Mc Taggart, R. The action research planner. 3rd ed Victoria : Deakin University Press; 1999.

11. กฤษณา คำลอยฟ้า. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา. [วิทยานิพนธ์]. ขอนแก่น: ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.

12. Kolb, D.A., Rubin, I.M., and Osland, J. Organizational behavior : An experiential approach. Englewood Cliffs :Prentice Hall; 1991.

13. ศันสนีย์ ปรีชาวงศ์. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ. [วิทยานิพนธ์]. ขอนแก่น: ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.

14. ดารารัตน์ เอี่ยมอากาศ. ผลการใช้รูปแบบการนิเทศทางคลินิกของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่บูรณาการแนวคิดการร่วมงานต่อการรับรู้ผลลัพธ์การพยาบาล. [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพมหานคร: ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยเซ็นหลุยส์; 2553.

15. พิสัณฐ์ นุ่นเกลี้ยง. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคน “อัตโนมัติ”. เอกสารการบรรยายประชุมวิชาการโรงพยาบาลยุพราชสัญจร. กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์; 2553. หน้า 50-59.

16. ผ่องศรี สุพรรณพายัพ, พรทิพย์ สุขอดิศัย. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า. วารสารการพยาบาลและการศึกษา 2556; 6(1) : 12-26.

17. อังกาบ มณีธวัช. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการการนิเทศของผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเขตกรุงเทพมหานคร. [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพมหานคร: ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2552.

18. Laschinger, H.K and Havens, D.S. Staff nurse work empowerment and perceived control over Nursing practice : conditions for work effectiveness. Jona; 1996 p 27-35.

19. ดวงพร จันทรศรี. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าในตน การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจและการทำงานเป็นทีมกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออก. [วิทยานิพนธ์]. ชลบุรี: ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา; 2555.

20. มุจลินทร์ บุญโอภาส. ผลการพัฒนาระบบนิเทศการพยาบาลกลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี.วารสารวิชาการแพทย์เขต11 2557; 343-358.

21. สมกมล สายทอง. ผลของการใช้โปรแกรมการนิเทศของหัวหน้าทีมต่อคุณภาพบริการพยาบาล โรงพยาบาลปทุมเวช. [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพมหานคร: ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.

Downloads

Published

2019-04-24

How to Cite

ลิ้มตระกูล ด. (2019). Developing a Nursing Supervision Model of Anesthetist Nurse Division For Standardize and Quality of Service: Nursing Supervision Model of Anesthetist. Hua Hin Medical Journal, 4(1), e0056. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/183780

Issue

Section

Case report