Nursing care for multiple trauma patients

multiple truma

Authors

  • วิมล อิ่มอุไร กลุ่มการพยาบาล รพ.สมุทรปราการ

Keywords:

multiple injuries, Nursing Competency in Accident Surgery Patients, Injury patient assessment, Nursing Diagnosis

Abstract

                    Multiple system injuries are accidents that affect many bodies of patients, or multiple systems at the same time causing complications in screening the first symptoms to diagnose nursing and medical reports. As well as monitoring patient care during the surgical treatment and recovery period in the accident surgery ward. And if the delayed nursing diagnosis is the cause of the death of the patient in a short time from severe blood loss, may have obstructive airway, or inefficient breathing, the brain suffered severe injuries. The goal of helping people with multiple injuries is to help patients survive. Which requires screening symptoms as quickly and efficiently, to diagnose nursing and report doctors to perform procedures and perform urgent surgery. Which if there is a delay from misdiagnosis of nursing will make the patient more vulnerable to loss of body function and is a major cause of disability and death. Nurses who are medical personnel who are closely caring for patients from the beginning, until taking care of postoperative recovery in an accident surgery ward. Therefore, nurses play an important role in medical treatment, and must have competency in nursing, surgical patients, accidents, that understand the pathology of the disease, disease progression, important complications and must be a person with knowledge and ability to evaluate multiple trauma patients, to provide information in making decisions to help patients in time, and can determine the correct and comprehensive nursing diagnosis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [อินเทอร์เน็ต]. BBC NEWS; 2561. [วันที่อ้างถึง 22 ธ.ค.2561]. ที่มา :
https://www.bbc.com/thai/international

2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ. สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6. รายงานประจำปี; 2561.

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ. เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ; 2561.

4. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โรงพยาบาลสมุทรปราการ.รายงานสถิติประจำปี; 2561.

5. Butcher NE, Balogh ZJ. Update on the definition of polytrauma. EJTES 2014; 40(2): 107–11.

6. ปรีชา ศิริทองถาวร, เรวัต ชุณหสุวรรณ, กฤษณ์ แก้วโรจน์, อนันต์ ตัณมุขยกุล. ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 13. กรุงเทพมหานคร :
เรือนแก้วการพิมพ์ว; 2547.

7. วิจิตรา กุสุมภ์ และคณะ. การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตแบบองค์รวม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสหประชาพาณิชย์; 2556.

8. สุนิดา อรรถนุชิต, วิภา แซ่เซี้ย และ ประณีต ส่งวัฒนา. การพัฒนาและประเมินแนวปฏิบัติ ทางคลินิกในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ. ว.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2553;2 2: 16-28.

9. Fan JY. Effect of backrest position on intracranial pressure and cerebral perfusion pressure in individuals with brain injury: a systemic review. JNN 2004; 36(5): 278-88.

10. สวิง ปันจัยสีห์, นครชัย เผื่อนปฐม, กุลพัฒน์ วีรสาร. แนวทางเวชปฏิบัติกรณีสมองบาดเจ็บ.นนทบุรี: ธนาเพลส; 2556.

11. สถาบันประสาทวิทยา.แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับพยาบาลทั่วไป. กรุงเทพฯ: สถาบันประสาทวิทยา; 2554.

12. Sadoughi A, Rybinnik I & Cohen R. Measurement and management of increased intracranial pressure. BMJ Open 2013; 6: 56-65.

13. American College of Surgeons[Internet]. 2018. [cited 2018 JUNE 1]. Available from:https://bulletin.facs.org/2018/06/atls-10th-edition-offers-new-insights-into-managing-trauma-patients/

14. นวลทิพย์ ธีระเดชากุล, นุชศรา พรมชัย และ นงลักษณ์ พลแสน. ประสิทธิผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายระบบด้วย Multiple Injury Nursing Management Guideline. ว.การแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 2561;33: 165-77.

Downloads

Published

2019-04-19

How to Cite

อิ่มอุไร ว. (2019). Nursing care for multiple trauma patients: multiple truma. Hua Hin Medical Journal, 4(1), e0054. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/182111

Issue

Section

Original article