Research Name: The incidence and factors associated with shivering symptom in patients who underwent General or Regional Anesthesia in Damneon Saduak Hospital

Authors

  • สุกัญญา องอาจ กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลดาเนินสะดวก

Keywords:

incidence, shivering symptom, low body temperature, anesthesia

Abstract

Shivering symptom after anesthesia was a problem that affected patients who had cardiovascular disease, may lead to severe complications. This was a prospective cohort study to study the incidence and factors associated with shivering symptom in patients who underwent general or regional anesthesia in Damneon Saduak Hospital. We collected data in 156 patients who underwent General or Regional Anesthesia in Damneon Saduak Hospital from January to May 2018 then the data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, student t-test, Chi-square test and odds ratio between the shivering group and the none shivering group using multivariable binary logistic regression with 95% confidence interval, reflected a significant level at 0.05. Result : There were 156 patients underwent anesthesia. The incidence of shivering symptom was 21.15 % with mostly in level one of shivering grading. The age of the shivering group (32.60  14.54) was less than the none shivering group (41.84  15.44) with statistically significant (p=0.002). If the patient’s age increased by 1 year, the chance of shivering symptom was reduced by 0.97 (odds ratio = 0.968, 95% CI=0.940-0.996, p=0.029). The patients who underwent regional anesthesia were increased the chance of shivering symptom by 6.31 when compared with general anesthesia (odds ratio =6.305, 95% CI= 2.052- 19.373, p=0.001). We should an adequate management for younger patients and patients who underwent regional anesthesia for prevent of shivering symptom.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ธิดา เอื้อกฤดาธิการ. การเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึก. ใน: วิรัตน์ วศินวงค์, ธวัช ชาญชญานนท์,ศศิกานต์ นิมมานรัตน์, ธิดา เอื้อฤดาธิการ, บรรณาธิการ. วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ; 2552. หน้า 131-64.

สุทิวา สุริยนต์. 2555. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่และการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย. โรงพยาบาลแพร่. สาขาวิชาการ พยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

งานวิสัญญี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก. รายงานสถิติตัวชี้วัดและภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีประจำปี 2558, 2559 และ 2560.

พนาวรรณ จันทรเสนา, มาณพ คณะโต, อรวรรณ แสงมณี. ภาวะแทรกซ้อนการให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังในมารดาผ่าตัดคลอดที่โรงพยาบาลคัดสรรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556; 1(3):105-16.

ศากุน สุริยวนากุล. ตัวแบบทำนายการเกิดภาวะหนาวสั่นภายหลังการได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังในผู้สูงอายุ. ร้อยเอ็ดเวชสาร 2557; 1(1) :58-67.

เอื้อมพร สุ่มมาตย์. 2556. ตัวแบบทานายการเกิดภาวะหนาวสั่นภายหลังการได้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังในผู้สูงอายุ. [วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต] สาขาวิชาชีวสถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น.

นภาพร ชูนาม, สิริรัตน์ แสงจันทร์, ปิณฑกานต์ อุไรวัฒนา. 2555. การศึกษาอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.

วิริยา นามทองใบ. 2556. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลศรีสะเกษ.

ญาณนันท์ รัตนธีรวิเชียร, อุษาวดี อัศดรวิเศษ, นฤมล ทองคา, กรรณิกา กัลยาณคุปต์. อุบัติการณ์และปัจจัยทานายการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำของผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น.วารสารพยาบาล 2556; 31(4) :34-44.

รจนาถ หอมดี, ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์. ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมอย่างมีแบบแผนร่วมกับการใช้ผ้าห่มแบบเป่าลมร้อนต่ออุณหภูมิของร่างกายและภาวะหนาวสั่นในผู้สูงอายุผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. วารสารพยาบาลตำรวจ 2555; 4(1) :57-67.

ชาริณี ประจันทร์นวล, เทพกร สาธิตการมณี, สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์, สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี, ดวงธิดา นนท์เหล่าพล, วิริยา ถิ่นชีลอง. ปัจจัยที่มีผล
ต่อภาวะอุณหภูมิกายต่ำขณะผ่าตัดในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการป้องกันตามมาตรฐาน :ศึกษาแบบ casecontrol. วิสัญญีสาร 2556; 39(3) :183-91.

ขษีร์สิริ หงส์วิไล. 2556. ผลลัพธ์ของแบบแผนการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึก. [วิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต] มหาวิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียน.

พัชรียานิวัฒน์ภูมินทร์. การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้สูงอายุ. ใน: อรลักษณ์ รอดอนันต์, วรินี เล็กประเสริฐ, ฐิติกัญญา ดวงรัตน์, บรรณาธิการ. ตำราฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา. กรุงเทพฯ. บริษัท ธนาเพลส; 2555. หน้า 317-32.

พิสมร คุ้มพงษ์. การวัดระดับความลึกของการให้ยาระงับความรู้สึก. ใน: วรภา สุวรรณจินดา, อังกาบ ปราการรัตน์, บรรณาธิการ. ตำราวิสัญญี
วิทยา. พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ. สานักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร; 2538. หน้า 84-91.

อรุณี ไชยชมภู. 2555. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก สาหรับการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่และการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลผู้ใหญ่) การค้นคว้าแบบอิสระมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Downloads

Published

2019-02-28

How to Cite

องอาจ ส. (2019). Research Name: The incidence and factors associated with shivering symptom in patients who underwent General or Regional Anesthesia in Damneon Saduak Hospital. Hua Hin Medical Journal, 3(2), 116–126. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175268