ปัญหาที่เนื่องจากยาในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับบริการ ณ หอผู้ป่วยชาย โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • พุทธชาติ ฉันทภัทรางกูร เภสัชกรชานาญการ ภม.
คำสำคัญ: โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, การบริบาลทางเภสัชกรรม, ปัญหาที่เนื่องจากยา

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาที่เนื่องจากยาของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น เรื้อรัง และเพื่อทราบวิธีการจัดการปัญหาที่เนื่องจากยาในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มานอนรักษาตัว ณ หอผู้ป่วยชาย จำนวน 30 รายโดยทำการศึกษาในผู้ป่วยทุกราย ที่มานอนโรงพยาบาลในช่วง 1 เมษายน 2558-30 มิถุนายน 2558 เครื่องมือที่ใช้มี 4 ตอน ได้แก่ แบบบันทึก การให้บริบาลทางเภสัชกรรม แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย และแบบประเมินการใช้ยาสูดพ่น สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาที่เนื่องจากยาในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 30 ราย จำนวน 42 ครั้งคือ ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย 20 ครั้ง(ร้อยละ 47.62) รองลงมาคือ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ ยา 10 ครั้ง (ร้อยละ 23.81) อันตรกิริยาระหว่างยา 5 ครั้ง (ร้อยละ 11.90)การใช้ยาขนาดสูง 5 ครั้ง (ร้อยละ 11.90) และการใช้ยาต่ำกว่าขนาดที่แพทย์สั่ง 2 ครั้ง (ร้อยละ 4.76) 2) ผลการประเมินการตอบสนองของ แพทย์และผู้ป่วยต่อคำแนะนำของเภสัชกรพบว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเภสัชกรทาการปรึกษาแพทย์ 15 ปัญหา (ร้อยละ 35.71) ในประเด็น อันตรกิริยาระหว่างยา การใช้ยาในขยาดสูง เภสัชกรให้คำแนะนำ ผู้ป่วย 27 ปัญหา (ร้อยละ 64.28) ในประเด็น ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย อาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยา และการใช้ยาต่ำกว่าขนาดที่แพทย์สั่ง การประเมินผลการตอบสนองของแพทย์และผู้ป่วยให้ การยอมรับและเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 100 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย การบริบาลเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสามารถเพิ่ม ความถูกต้องของเทคนิคการใช้ยาสูดพ่น และช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาได้ การทำ medication reconciliation สามารถช่วยป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาได้ และการบริบาลทางเภสัชกรรมควร กระทำในผู้ป่วยทุกกลุ่ม เพื่อส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยา ประหยัด งบประมาณด้านการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังของประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงสาธารณสุข สานักนโยบายและยุทธศาสตร์. (2557) สถิติสาธารณสุข. (ออนไลน์) แหล่งที่มา :
http//:www.bhps.moph.go.th (5 กรกฎาคม 2558)

วิมลวรรณ พันธุ์เภา, สมพงษ์ เจ็งฮั้ว, วราพร สุภามูล และคณะ. การจัดการปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 2548; 13(1):51-55.

โอภาส การย์กวินพงศ์, รุ่งทิพย์ คุปติธรรมา. ผลของการให้ความรู้และการสอนสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์รูปแบบสูดพ่นในผู้ป่วยโรคหืด
โรงพยาบาลอานาจเจริญ. วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก 2543; 21:171-182.

วันดี ชเลงพจน์สกุล. การประเมินการใช้ผลิตภัณฑ์รูปแบบสูดพ่นในผู้ป่วยโรคหืดที่มารับบริการ ณ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธ
ชินราช จ.พิษณุโลก. พุทธชินราชเวชสาร 2539; 13:33-40.
เผยแพร่แล้ว
2019-02-28
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานผู้ป่วย