กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาที่เนื่องจากยาในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับบริการ ณ หอผู้ป่วยชาย โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF