คลิปจินตนาในการป้องกันอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดขณะเคลื่อนย้าย

  • จินตนา กุณฑีทอง พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ
คำสำคัญ: คลิปจินตนา, การป้องกันอุณหภูมิกายต่ำ, ทารกแรกเกิด, ขณะเคลื่อนย้าย

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคลิปจินตนาในการป้องกันอุณหภูมิกายต่ำในทารก แรกเกิดขณะเคลื่อนย้าย และศึกษาผลของคลิปจินตนาในการป้องกันอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดขณะ เคลื่อนย้าย โดยทำการประดิษฐ์คลิปจินตนาในการป้องกันอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดขณะเคลื่อนย้าย และทดสอบประสิทธิภาพด้วยการทดลองใช้งานจริงกับทารกแรกเกิดในงานห้องคลอดโรงพยาบาลหัวหินในปี พ.ศ.2556 และ 2557 จ่านวน 2,595 และ 2,398 รายและประเมินความพึงพอใจในการใช้คลิปจินตนาใน การป้องกันการเกิดอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดขณะเคลื่อนย้ายจากบุคลากรการพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ เคลื่อนย้ายทารกแรกเกิดจำนวน 20 ราย เครื่องมือที่ใช้ คือ คลิปจินตนา ประเมินผลการใช้นวัตกรรมโดยใช้ 1. แบบบันทึกอุณหภูมิกายของทารกแรกเกิดขณะเคลื่อนย้าย 2) แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร การพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนย้ายทารกแรกเกิดไปยังหอผู้ป่วยหลังคลอด ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า คลิปจินตนาในการป้องกันอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดขณะเคลื่อนย้าย ก่อน และ หลังใช้ ในปี 2556 และ 2557 มีผลให้เกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำ จำนวน 65 และ 40 ราย คิดเป็นร้อย ละ 2.71 และ 1.54 เมื่อเปรียบผลของการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำของทารกแรกเกิดในปี 2556 กับ 2557 ทำให้ลดอัตราการเกิดได้ถึงร้อยละ 56.82 เท่ากับนวัตกรรมคลิปจินตนาป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำ ในทารกแรกเกิดได้จริง ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรการพยาบาลที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ เคลื่อนย้ายทารกแรกเกิด พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมเป็นอันดับแรก 100% รองลงมาด้านความ สะดวกต่อการใช้งาน และด้านประสิทธิภาพของการใช้งาน 95% และการดูแลรักษาความสะอาดของผู้ใช้ นวัตกรรม 90% เป็นอันดับสุดท้าย

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ และปิยภรณ์ปัญญาวชิร. ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการป้องกันภาวะอุณหภูมิกาย
ต่าต่ออุณหภูมิกายของทารกคลอดครบก่าหนดRama Nurse J. Scien. September –December 2009;386.

เกรียงศักดิ์ จิรแพทย์. หลักการดูแลทารกแรกเกิดขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : ส่านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข;2554.

เกรียงศักดิ์ จิรแพทย์. การดูแลระบบหายใจในทารกแรกเกิด. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์;2536.

งานเวชระเบียนโรงพยาบาลหัวหิน,พ.ศ.2557.

ผกาวรรณ จันทร์เพิ่ม.การพัฒนางานประจ่าสู่การวิจัย เอกสารประกอบการสอนในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการณ์; 7-8ธันวาคม2556;
โรงพยาบาลหัวหิน;2556.

ชัชฎา บุณยะอภิชาติ, กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ และกิตินันท์ สิทธิชัย. ผลของการใช้ nest ต่อการควบคุมอุณหภูมิกายทารกแรกเกิดที่มี
น้่าหนักตัวน้อย วารสารพยาบาลศิริราช ปีที่ 1 ฉบับที่ 2:กค.-ธค.2550 ;1-10.
เผยแพร่แล้ว
2019-02-28
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานผู้ป่วย