ข่าวประกาศ

การกำหนดเลขกำกับบทความ

2019-04-10

***แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง การกำหนดลำดับของบทความ กองบรรณาธิการจะกำหนดลำดับที่ของบทความที่ผ่านกระบวนการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ได้ แล้วขึ้นเวปไซด์ตามลำดับของงานที่ตอบรับและผู้แต่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคลากรและเนื้อหาแล้วส่งกลับกองบรรณาธิการจึงจะจัดหน้าตามรูปแบบของวารสารแล้วนำขึ้นโดยใช้รหัส e0049  เป็นต้นไป  

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ การกำหนดเลขกำกับบทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (2020): กันยายน-ธันวาคม 2563
เผยแพร่แล้ว: 2020-12-28

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN: 2465-4809 (Print)

ISSN:2697-6692 (Online)