รายงานสอบสวนการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2566

Main Article Content

คงศักดิ์ ชัยชนะ
ณรงค์ฤทธิ์ คงหมั้น

บทคัดย่อ

ความเป็นมา:  ตามรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายวัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประจำสัปดาห์ที่ 19 ปี พ.ศ.2566 วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 พบผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด 2,356 ราย เฉลี่ยวันละ 334 ราย มีแนวโน้มพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 8.7 เท่าของสัปดาห์ก่อนหน้า วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดว่ามีเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด ตรวจ ATK ด้วยตนเองได้ผลบวก จำนวน 8 ราย เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคจึงดำเนินการสอบสวนโรค


วัตถุประสงค์: เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและการระบาดของโรค ค้นหาผู้สัมผัสโรค แหล่งรับเชื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อ บรรยายลักษณะทางระบาดวิทยา และหาแนวทางควบคุมโรค


วิธีการศึกษา: ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา กำหนดนิยามโรค ได้แก่ ผู้ป่วยเข้าข่าย คือ ผู้ที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ มีไข้วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.50°C ขึ้นไป ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส และมีผลตรวจ Antigen test kit (ATK) ต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้ผลบวก และผู้ป่วยยืนยัน คือ ผู้ที่มีอาการดังกล่าว และมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในบุคลากรของโรงพยาบาลและผู้สัมผัส ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 21 มิถุนายน 2566 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อการระบาด


ผลการศึกษา: พบผู้ป่วยเข้าข่าย จำนวน 13 ราย และเป็นผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 3 ราย เป็นเพศชายต่อเพศหญิงในอัตราส่วน 1:3  ค่ามัธยฐาน อายุ 34.50 ปี อัตราโจมจับในเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด ร้อยละ 91.67 เพศหญิง ร้อยละ75.00 กลุ่มอายุ 20 – 59ปี ร้อยละ 68.42 จำนวนการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เท่ากับหรือมากกว่า 3 เข็ม ร้อยละ78.95 และได้รับเข็มสุดท้ายเกิน 6 เดือน ร้อยละ 65.22 ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือเสียชีวิต อาการที่พบมากที่สุด คือ ไอ ร้อยละ 100.00 ลักษณะการระบาดเป็นแบบแหล่งโรคแพร่กระจาย (Propagated source outbreak) จากการศึกษาสิ่งแวดล้อมพบว่า ก่อนเกิดการระบาด บุคลากรห้องผ่าตัดมีการพูดคุยใกล้ชิดโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยและรับประทานร่วมกัน พบผู้ป่วยที่สัมผัสร่วมบ้านเดียวกับบุคลากร และโครงสร้างของห้องผ่าตัดยังไม่ได้มาตรฐานตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยผู้ป่วยที่เข้านิยามส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ประจำห้องผ่าตัด จุดเริ่มต้น ของการระบาดยังไม่ชัดเจน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบาด คือ การรับประทานอาหารร่วมกันของบุคลากรห้องผ่าตัด การพูดคุยใกล้ชิด โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะในพื้นที่ห้องปิด และการเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน


สรุปและข้อเสนอแนะ: การระบาดนี้เป็นการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงราย  มาตรการการป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรและโครงสร้างห้องผ่าตัดควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Ministry of Public Health, Department of Disease Control. Weekly report COVID-19 situation in Thailand [Internet]. 2021 [cited 2023 June 17]. Available from: https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/

Chiangrai Provincial Public Health Office. Report COVID-19 situation in Chiangrai 2023 [Internet]. 2023 [cited 2023 June 17]. Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/89787526-d544-4679-852b-fa0f12c96fb7/page/M4IOD

Thanagornpaisan T. The number of COVID-19 infections in Singapore has surged again, but most of the cases have mild symptoms [Internet]. Bangkok: NBT Connext; 2023 [cited 2024 March 6]. Available from: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230414083909090.

Jantharabenjakul V. Factors that contribute to false negative results in COVID-19 antigen test kits[Internet]. Bangkok: Chulalongkorn Hospital, Medical Council of Thailand; 2022 [January 29; cited 2024 March 6]. Available from:

https://shorturl.asia/rjaC7

COVID-19 incubation period has shortened, making it easier to transmit, but the severity has decreased [Internet]. Bangkok: Thairath Online; 2022 [December 23; cited 2024 March 6]. Available from: https://www.thairath.co.th/news/local/2585625.

The number of Omicron variant COVID-19 infections exceeds half, but there are no symptoms[Internet]. Nonthaburi: Department of medical services, Ministry of Public Health; 2022 [January 6;cited 2024 March 6]. Available from: https://shorturl.asia/Ff2YW

Srison N, Chantian T, Nittayasoot N, Suphanchaima R. A Descriptive analysis of situation of coronavirus disease 2019 outbreak in entertainment areas, Thailand. J Public Health Res.2021;30(1):S5-13.

Guidelines for medical and public health personnel in contact with confirmed COVID-19 patients, revised on March 5, 2022. [Internet]. Nonthaburi: Department of Medical Services, Ministry of Public Health; 2022 [March 5; cited 2024 March 7]. Available from:

http://covid19.dms.go.th/backend///Content//Content_File/Covid_Health/Attach/25650305125125PM_HCW%20V4_n_20220305.pdf.

Guidelines for performing surgeries and operations during the COVID-19 pandemic situation[Internet]. Nonthaburi: Department of Medical Services, Ministry of Public Health; 2020 [December28; cited 2024 March 7]. Available from:http://covid19.dms.go.th/backend///Content//Content_File/Covid_Health/Attach/25631229135041 PM_OR%20PCR281263.pdf.

Standards for medical service rooms [Internet]. Nonthaburi: Medical Engineering Division,Department of Health Service Support, Ministry of Public Health; 2020 [cited 2024 March 7].Available from: https://medi.moph.go.th/km/oricer.pdf.

Legal Development Division, Department of Health Service Support. The hospital act of 1998 and amendments. 2nd ed. Bangkok: Office of the Army Forces Printing Organization; 2020.

Department of Public Health, Disease Control .Recommendations for ventilation to prevent the spread of COVID-19 [Internet]. 2021 [cited 2023 June 18]. Available from: https://shorturl.asia/nxNYK

Energy Conservation Center of Thailand. Energy saving knowledge of residential air conditioning [Internet]. 2008 [cited 2023 June 18]. Available from: https://e-report.energy.go.th/EPPO_files/doc-07.pdf

Ministry of public health reveals latest COVID-19 death: young person with underlying health conditions and last vaccine dose more than 3 months ago [Internet]. Nonthaburi: Bureau of Information, Office of The Permanent Secretary, Ministry of Public Health; 2023 [updated April 18;cited2024March 6]. Available from: https://pr.moph.go.th/print.php?url=pr/print/2/04/189924/.