MTP สามารถลดอัตราการตายภายใน 24 ชั่วโมงในผู้ป่วยอุบัติเหตุในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้หรือไม่

Main Article Content

vatchara kittijaroenwong

บทคัดย่อ

ความสำคัญ: การเสียเลือดเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในผู้ป่วยอุบัติเหตุ massive transfusion protocol(MTP) หลายงานวิจัยพบว่าสามารถลดอัตราตายได้ โดย MTP ได้เริ่มประกาศใช้ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กุมภาพันธ์ 2561  จึงเกิดงานวิจัยนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบระหว่างก่อนใช้และหลังประกาศใช้ MTP


วัตถุประสงค์: เปรียบเทียบอัตราตายภายใน 24 ชั่วโมง, 30 วันหลังอุบัติเหตุ เป็นหลัก ส่วนวัตถุประสงค์รองได้แก่ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลานอนโรงพยาบาล ระยะเวลาการได้รับเลือดถุงแรก รวมถึงปริมาณเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่ได้รับภายใน 24 ชั่วโมงแรก


วิธีการศึกษา: การศึกษาย้อนหลังโดยเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยโดยเก็บข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ยังมีความดันลดลง ชีพจรเร็วหลังจากที่ได้สารน้ำโหลด 1-2 ลิตร ร่วมกับมีการเสียเลือด โดยแบ่งเป็นกลุ่ม preMTP ก่อนที่จะประกาศใช้(1 มกราคม 2558-31 มกราคม 2561) เปรียบเทียบกับกลุ่ม MTPหลังประกาศใช้ (1 กุมภาพันธ์ 2561-31 มีนาคม 2563)


ผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่ศึกษาทั้งหมด 107 คนแบ่งเป็น preMTP 48 คน, MTP 59 คน ไม่พบความแตกต่างในข้อมูลเบื้องต้นได้แก่ เพศ อายุ กลไกการบาดเจ็บ ความรุนแรงของการบาดเจ็บ ระดับความรู้สึกตัว ความข้นเลือด ระดับเกล็ดเลือด เมื่อนำมาวิเคราะห์พบว่าอัตราการตายภายใน 24 ชั่วโมง preMTP 19 คน(39.58%)/MTP 23คน(38.98%) P value 0.55, อัตราตายภายใน 30 วัน preMTP 25คน(52.08%)/MTP 26คน(44.07%) p value 0.26


เมื่อนำ MTP มาวิเคราะห์ด้วย odd ratio พบว่าอัตราการตายภายใน 24 ชั่วโมง เป็น 1.04 95% confidence 0.46-2.36 p value 0.92, อัตราการตายภายใน 30 วัน คิดเป็น 2.78 95% confidence 0.75-10.36 p value 0.12 ในขณะที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในแง่ของ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลานอนโรงพยาบาล รวมถึงปริมาณเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่ใช้ภายใน 24 ชั่วโมงแรก


สรุปผลและข้อเสนอแนะ: MTP สามารถลดอัตราตายภายใน 30 วันได้เมื่อเทียบกับก่อนการประกาศใช้ MTP

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1.Sauaia A, Moore FA, Moore EE, Moser KS, Brennan R, Read RA, et al. Epidemiology of trauma deaths: a reassessment. J Trauma. 1995;38(2):185–93.
2. Stone HH, Strom PR, Mullins RJ. Management of the major coagulopathy with onset during laparotomy. Ann Surg. 1983;197(5):532–5.
3. Rotondo MF, Schwab CW, McGonigal MD, Phillips 3rd GR, Fruchterman TM, Kauder DR, et al. 'Damage control': an approach for improved survival in exsanguinating penetrating abdominal injury. J Trauma. 1993;35(3):375–82. discussion 382-3.
4. Duchesne JC, Islam TM, Stuke L, Timmer JR, Barbeau JM, Marr AB, et al. Hemostatic resuscitation during surgery improves survival in patients with traumatic-induced coagulopathy. J Trauma. 2009;67(1):33–7. discussion 37-9.
5. Riskin DJ, Tsai TC, Riskin L, Hernandez-Boussard T, Purtill M, Maggio PM, et al. Massive transfusion protocols: the role of aggressive resuscitation versus product ratio in mortality reduction. J Am Coll Surg. 2009;209(2):198–205.
6. Schuster KM, Davis KA, Lui FY, Maerz LL, Kaplan LJ. The status of massive transfusion protocols in United States trauma centers: massive transfusion or massive confusion? Transfusion. 2010;50(7):1545–51.
7. Inaba K, Branco BC, Rhee P, Blackbourne LH, Holcomb JB, Teixeira PG, et al. Impact of plasma transfusion in trauma patients who do not require massive transfusion. J Am Coll Surg. 2010;210(6):957–65.
8. Shaz B, Dente C, Nicholas J et al. Increased number of coagulation products in relationship to red blood cell products transfused improves mortality in trauma patients. Transfusion 2010; 50: 493– 500.
9. Simmons J, White C, Eastridge B, Mace J, Wade C, Blackbourne L. Impact of policy change on US Army combat transfusion practices. J. Trauma 2010; 69: S75– 80.
10. Sisak K, Soeyland K, McLeod M et al. Massive transfusion in trauma: blood product ratios should be measured at 6 hours. ANZ J. Surg. 2012; 82: 161– 167.
11. Sharon Henry. Shock : ATLS Advanced Trauma Life Support 10 editions; 2018.p 42-61.
12. Borgman MA, Spinella PC, Perkins JG, Grathwohl KW, Repine T, Beekley AC, et al. The ratio of blood products transfused affects mortality in patients receiving massive transfusions at a combat support hospital. J Trauma. 2007;63(4):805–13.
13. Holcomb JB, Wade CE, Michalek JE, Chisholm GB, Zarzabal LA, Schreiber MA,et al. Increased plasma and platelet to red blood cell ratios improves outcome in 466 massively transfused civilian trauma patients. Ann Surg. 2008;248(3):447–58
14. Debra L. Malone, John R. Hess, Abe Fingerhut, et al. Massive Transfusion Practices Around the Globe and a Suggestion for a Common Massive Transfusion Protocol. The Journal of TRAUMA Injury, Infection, and Critical Care. 2006 volume 60:591-596
15. O'Kee!e T, Refaai M, Tchorz K, Forestner J, Sarode R. A massive transfusion protocol to decrease blood component use and costs. Arch. Surg. 2008; 143: 686– 690.
16. Jessica E. van der Meij, Leo M. G. Geeraedts Jr, Saskia J. M. Kamphuis, et al. Ten-year evolution of a massive transfusion protocol in a level 1 trauma centre: have outcomes improved?. ANZ J Surg 89 (2019) 1470–1474
17. Holcomb JB, Fox EE, Zhang X, et al. Cryoprecipitate use in the Prospective Observational Multicenter Major Trauma Transfusion study (PROMMTT). J Trauma Acute Care Surg. 2013;75(1 Suppl 1): S31–S39.