การประเมินคลินิก NCD คุณภาพเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2560-2562

Main Article Content

นพพร ศรีผัด

บทคัดย่อ

ความสำคัญ :  โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคที่ป้องกันได้ถ้ามีระบบจัดการด้วยมาตรการที่เหมาะสม กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ จึงได้กำหนดมาตรการเพิ่มคุณภาพบริการในกระบวนการ ป้องกัน ควบคุม ดูแลและจัดการกับสาเหตุของปัญหาโรคเรื้อรังอย่างเป็นระบบ จึงได้ออกแบบระบบบริการคลินิก NCD คุณภาพมาตั้งแต่ปี 2556 และมีการประเมินคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินและพัฒนาการจัดระบบบริการสุขภาพคลินิก NCD ของโรงพยาบาล


วิธีการศึกษา : การศึกษาครั้งนี้  เป็นแบบพรรณนา(Descriptive Research) เครื่องมือที่ใช้ คือ เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน NCD Clinic Plus โดยกำหนดเกณฑ์การประเมิน จะต้องได้ระดับดีขึ้นไปจึงผ่านเกณฑ์คลินิก NCD คุณภาพ โดยใช้ข้อมูลการประเมินตนเองรอบที่ 2 ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ถึง 2562 วิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ ร้อยละและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา


ผลการศึกษา : เขตสุขภาพที่ 1 มี รพ.ผ่านเกณฑ์คลินิก NCD คุณภาพ ปี 2560 ร้อยละ 55.0 (  =69.26 S.D.=7.59)  ปี 2561 ร้อยละ 43.0(  =68.95 S.D.=6.12)   และ ปี 2562 ร้อยละ 47.0 (  =68.46 S.D.=6.12) 


สรุปและข้อเสนอแนะ : ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนที่ 2 ด้านผลลัพธ์การให้บริการ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการบันทึกข้อมูลส่งออกรายงานเพื่อประมวลผลลัพธ์ในระบบรายงานยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องและบางตัวชี้วัดไม่อยู่ในช่วงเวลา Yearly check up ของผู้ป่วย  ควรมีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล ผู้รับผิดชอบงานNCDทุกระดับควรมีการทบทวน สอบทานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งร่วมกันพิจารณาหาแนวทางบริหารจัดการตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์การให้บริการ


คำสำคัญ     :   การประเมิน, คลินิกNCD , คุณภาพ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

REFERENCES
1.Bureau of Non-communicable Diseases Department of Disease Control. 2016 NCD Quality Clinical Practice Manual and Clinical Certification Evaluation Form NCD Quality. 94. [Internet / cited 2020 Feb 16]. 37 p.Available from: http: // www. Thaincd.com/ media / paper-manual / non-communicable-disease.php.
2.Sumanee Wacharasin. NCD Clinic Plus assessment model to support the prevention and treatment of infectious diseases of public health facilities in Thailand. Journal of Public Health. 2018; 27 (4): 655-62.
3.Bureau of Non-communicable Diseases Department of Disease Control. Operational Manual for NCD Clinic Plus Quality Assessment Year 2017, 1st edition. Nonthaburi: Graphic and Design Printing House; 2016.72.
4.Bureau of Non-communicable Diseases, Department of Disease Control, 2018 NCD Clinic Plus Quality Assessment Operation Manual, 1st edition.Nonthaburi:Graphic and Design Printing House; 2018.60.
5.Bureau of Non-communicable Diseases, Department of Disease Control, NCD Clinic Plus Operational Guidelines, Year 2019, 1st edition, Nonthaburi: Graphic and Design Printing Office; 2019.58.
6. Sumanee Watcharasin The report summarizes the results of the government examination of the Ministry of Public Health Health District No. 4,6,7 and 12 for the fiscal year.2018. [Internet / cited 2020 Mar 6]. 5 p.Available from: www.rh1.go.th.pdf.
7.Rattharinee Thanaset, Lessons Driving the Development and Quality Assessment of NCD Clinic Plus Health Region 9 Year 2017 and development focus in 2018.Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima. [Internet/cited 2020 Mar 6). 37p.Available from: http: //ryssurvey.com/ vichakarn/downloadg.php.
8.District Public Health Coordination Committee. Implementation of the development of quality clinical NCD. [Internet./ cited 2020 Mar 25). 16p.Available from: www.ryssurvey.com.
9.Office of Disease Prevention and Control 1, Chiang Mai. Summary report of government inspection results, Ministry of Public Health, Health Region 1, fiscal year 2017-2018.