ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด:การส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา

Main Article Content

อัยย์ชาร์ สุขเกษม
พุทธชาด แก้วยา

บทคัดย่อ

การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดามีประโยชน์ต่อมารดาและทารกทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งมีประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้านเศรษฐกิจและประชากรมีสุขภาพที่แข็งแรง ถึงแม้ว่ามารดาที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดจะมีแนวโน้มหยุดเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาเร็วกว่ามารดาทั่วไป พยาบาลผดุงครรภ์มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้มารดามีความรู้สึกด้านบวกต่อประสบการณ์การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา สำหรับมารดาที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอาจมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจและความมั่นใจในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาให้ประสบความสำเร็จ พยาบาลผดุงครรภ์สามารถช่วยส่งเสริมความเข็มแข็งให้มารดาที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดให้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาโดยการให้กำลังใจ การเข้าใจร่วมรู้สึก การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา การตระหนักและเข้าถึง รวมทั้งการประเมินผลในขณะที่การดูแลมารดาตลอดระยะเวลาหลังคลอด

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

เอกสารอ้างอิง
1. Buckley, K. M., & Charles, G. E. Benefits and challenges of transitioning preterm infants to at breastfeeding. International Breastfeeding Journal. 2006, 1 (13).
2. Zauderer, C., & Galea, E. Breastfeeding and depression: Empowering the new mother. British Journal of Midwifery. 2010, 18(2): 88-91.
3. Robert, N. Supporting the breastfeeding mother through postpartum depression. International of childbirth Education. 2006, 20(1): 15-17.
4. De Jager, E., Skouteris, H., Broadvent, J., Amir, L., & Mellor, K. Psychological correlates of exclusive breastfeeding: A systematic reviews. Midwifery. 2013, 29: 506 -518.
5. World Health Organization. Infant and young child feeding. Retrived July 16, 2020, from http:// www.who.int/mediacentre/factsheet/fs342/cn/.
6. Deley, A.J. & Winter, H. The role of exercise in treating Postpartum Depression: A review of the literature. Journal of Midwifery & Women’s health. 2007; 52(1): 56-62.
7. Lintner, N.L., Gray, B.A. Childbearing & depression: what nurses need to know. AWHONN Lifelines. 2006; 10(1): 50-57.
8. Donaldson-Myles, F. Postnatal depression and infant feeding: A review of evidence. British Journal of Midwifery. 2011, 19(10): 619-624.
9. DelRosario, G. A. Chang. A. C., & Lee, E. D. Postpartum depression: Symptoms, diagnosis, and treatment approaches. Journal of the American Academy of Physician Assistants. 2013, 26(2): 50-54.
10. Hatton. D. C., Harrison-Hohner, J., Coste. S., Dorato, V., Curet, L. B., & McCarron, D. A. Symptoms of postpartum depression and breastfeeding. Journal of human lactation. 2005, 21(4). 444-449.
11. O’Hara MW, McCabe JE. Postpartum depression: current status and future directions. Annu Rev Clin Psychol. 2013; 9:379-407.
12. World Health Organization. Maternal mental health. [Internet]. 2020. [cited 2020 Jan 10]. Available from: http://www.who.int/mental_health/maternal-child/ maternal_mental _health/en/
13. Napassanan Sukasem. Rachanee Ruangphornwisut. Punpilai Sriareporn. Weeraphan Siririth. And Phana Watcharaprapapong. Predictors of postpartum depression. Journal of nursing and health care. 2016; 34 (1): 47-55.
14. Wannee Nounchawee, Thaweesak Kasipol and Kanokporn Natheethanasombat. The prevalence of postpartum depression and factors predicting depression in postpartum mothers. 2018; 21(42): 65-78.
15. Phummanee N, Roomruangwong C. Postpartum depressionteenage mothers: A studyat Department of Medical Services, Sirindhorn Hospital,Bangkok. Chula Med J 2015Mar – Apr;59(2): 195 – 205.
16. Leahy-Warren. P., McCarthy. G., & Corcoran, P. First time mothers: Social support, maternal parental self-efficacy and postnatal depression. Journal of Clinical Nursing. 2011; 21: 388-397.
17. DelRosario, G. A. Chang. A. C., & Lee, E. D. Postpartum depression: Symptoms, diagnosis, and treatment approaches. Journal of the American Academy of Physician Assistants. 2013, 26(2): 50-54.
18. Dunn, S., Davies, B., McCleary, L., Edwards, N., & Gaboury, I. The relationship between vulnerability factors and breastfeeding outcome. Journal of obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing. 2006, 35(1): 87-97.
19. Watkins, S., Meltzer-Brody, S., Zolnoun, D., & Stuebe, A. Early breastfeeding experiences and postpartum depression. Obstetric & Gynecology. 2011; 118(2): 214-221.
20. Henderson, J. J., Evans, S. F., Straton, J. A. Y., Priset, S. R., & Hagan, R. Impact of postpartum depression on breastfeeding duration. Birth. 2003; 30(3): 175-180.
21. Hahn-Holbrook, J., Haselton, M. G., Dunkel Schetter, C., Glynn, K. M. Does breastfeeding offer protection against maternal depressive symptomlogy?. Archives of Women’s Mental Health. 2013; 16: 411-422.
22. Kimberly, H. L. Five E’s 5 to support mothers with postpartum depression for breastfeeding success. International Journal of Childbirth education. 2015; 30(2): 55-61.
23. Gril, S. L. The little things: Perception of breastfeeding support. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing. 2001; 30(4). 140 – 409.
24. Camp, J. M. Postpartum depression: Teaching and supporting the family. International Journal of childbirth education. 2011; 28(4) 45-49.
25. Zauderer, C., & Davis, W. Treating postpartum depression and anxiety naturally. Holistic Nursing Practice. 2012; 26(4) 203-209.
26. McCarter-Spaulding, D. & Horwitz, J. A. How does postpartum depression affect breastfeeding? The American Journal of Maternal and Child Nursing. 2007; 32(1), 10 -17.
27. Lau, Y. & Chan, K. S. Perinatal depression symptoms, sociodemographic correlates and breastfeeding among Chinese women. Journal of Perinatal and Neonatal Nursing. 2009; 23(4), 335- 345.
28. Meedya, S., Fahy, K., & Kable, A. Factors that positively influence breastfeeding duration to 6 months: A literature review. Women and Birth. 2010; 23: 135-145.
29. Aysha Sukkasem, Kunyanut Sittipa, Thitiporn Saengploy and Nalinee Sitthiboonma. Postpatum Depression: Significant of Nurse’s Role. Chaingrai Medical Journal. 2018; 10(2): 217-228.
30. Pitanuong, J., Liavsuetrakul, T., & Vittayanont, A. Validation of the Thai Edinburgh Postnatal Depression Scale for screening postpartum depression. Psychiatry Research; 2006, 1-7.
31. Bureau of Health Promotion, Department of Health, Ministry of Pubic Health, Thailand. Mother and child health book. 2019.