พฤติกรรมการใช้ยาชนิดรับประทานในผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง ใน ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

วินัดดา ดรุณถนอม

บทคัดย่อ

                   ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุมักมีโรคเรื้อรังหลายโรค ต้องใช้ยาหลายชนิด เสี่ยงเกิดพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม วัตถุประสงค์การวิจัยนี้เพื่อศึกษาระดับความร่วมมือในการรับประทานยา และพฤติกรรมการใช้ยาในแต่ละด้านของผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังอย่างน้อย 2 โรค ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ ซึ่งรับยารักษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย ตั้งแต่ 1 มกราคม –1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 62 ราย ด้วยการสัมภาษณ์จากข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้ยา และแบบประเมินความร่วมมือในการรับประทานยา (Morisky Medication Adherence Scale 8-item) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ยาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ร้อยละ 82.20 แต่พฤติกรรมการใช้ยาในด้านการตรวจสอบวันหมดอายุก่อนใช้ยา อยู่ระดับไม่เหมาะสมสูงถึงร้อยละ 90.30 ระดับความร่วมมือในการรับประทานยาอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 79.03 และไม่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลใดมีความสัมพันธ์กับระดับความร่วมมือในการใช้ยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
               โดยสรุป การส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาที่เหมาะสมในผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรทางการแพทย์ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยให้ตรวจสอบวันหมดอายุก่อนใช้ยา อีกทั้งเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือในการใช้ยา และพฤติกรรมการใช้ยาที่เหมาะสมในด้านอื่นๆ ให้แก่กลุ่มตัวอย่างด้วย


 


คำสำคัญ : ผู้ป่วยสูงอายุ, โรคเรื้อรัง, พฤติกรรมการใช้ยา, ความร่วมมือในการรับประทานยา

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ