ลักษณะที่บ่งชี้ความสำเร็จในการชักนำการคลอดโดยใช้ยา Oxytocin

Main Article Content

Benjawan Songsrisakul

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


ภูมิหลัง: American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) แนะนำให้ชักนำการคลอดเมื่ออายุครรภ์เกินกำหนดคลอด โดยสามารถเลือกใช้วิธีชักนำการคลอดได้หลายวิธี เช่น การเจาะถุงน้ำคร่ำ การใช้ยาในกลุ่ม Prostaglandins (Dinoprostone/Misoprostol) หรือ Oxytocin ขึ้นกับลักษณะของสตรีตั้งครรภ์ อายุครรภ์ ความพร้อมของปากมดลูก(1-3) การศึกษาลักษณะที่บ่งชี้ความสำเร็จในการชักนำการคลอดโดยใช้ยา Oxytocin อาจนำมาเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกการชักนำการคลอดโดยใช้ยา Oxytocin ที่เหมาะสำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์เกินกำหนด


วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาลักษณะที่บ่งชี้ความสำเร็จในการชักนำการคลอดโดยใช้ยา Oxytocin เมื่ออายุครรภ์เกินกำหนดคลอด


วิธีทำการวิจัย: เป็นการศึกษาเชิงสมุฎฐานวิทยา รูปแบบ retrospective cross – sectional design ในสตรีที่ตั้งครรภ์เดี่ยว เชื้อชาติไทย และมีอายุครรภ์เกินกำหนด ที่ชักนำการคลอดโดยยา Oxytocin ที่ห้องคลอดโรงพยาบาลพะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการฝากครรภ์ ข้อมูลทางคลินิกในสตรีตั้งครรภ์ที่ชักนำการคลอดโดยยา Oxytocin สำเร็จ และล้มเหลว วิเคราะห์อธิบายข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ด้วยจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบสตรีตั้งครรภ์ที่ชักนำการคลอดโดยยา Oxytocin สำเร็จ และล้มเหลว วิเคราะห์ลักษณะที่บ่งชี้ความสำเร็จในการชักนำการคลอดโดยใช้ยา Oxytocin ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยแบบ Logistic regression


ผลการวิจัย: สตรีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์เกินกำหนดคลอดที่ชักนำการคลอดโดยยา Oxytocin ทั้งหมด 76 ราย ชักนำการคลอดสำเร็จ 40 ราย (ร้อยละ 52.6 ) ล้มเหลว 36 ราย (ร้อยละ 47.4) สตรีที่ตั้งครรภ์ครั้งที่สองขึ้นไป เคยคลอดบุตร และมี Bishop score ตั้งแต่ 7 คะแนน มีโอกาสชักนำการคลอดสำเร็จเพิ่มขึ้น 3.7 3.7 และ 28.6 เท่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ภายหลังปรับแต่งความแตกต่าง มีเพียงสองลักษณะคือสตรีตั้งครรภ์ครั้งที่สองขึ้นไป และมี Bishop score ตั้งแต่ 7 คะแนน ที่เพิ่มโอกาสชักนำการคลอดสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับ 5.4 และ 39.76 เท่าตามลำดับ เมื่อเทียบกับสตรีครรภ์แรก และมี Bishop score น้อยกว่า 7 คะแนน


บทสรุปการวิจัย: ลักษณะที่บ่งชี้ความสำเร็จในการชักนำการคลอดโดยใช้ยา Oxytocin คือสตรีตั้งครรภ์ครั้งที่สองขึ้นไป และมี Bishop score ตั้งแต่ 7 คะแนน


คำสำคัญ: Bishop score, Oxytocin, Induction, Post term pregnancy, Gravity


 


 

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ