การเปรียบเทียบการเย็บแผลผิวหนังแนวตั้งแบบการใช้ Staple กับ การใช้ Nylon ในผู้ป่วยที่มาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

อโณทัย ยินดี

บทคัดย่อ

 


บทคัดย่อ


ความเป็นมา


การเย็บปิดแผลผ่าตัดที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่ การเย็บด้วยไหมเย็บแผล และการใช้ลวดเย็บแผล การเย็บด้วยไหมเย็บแผล ทำให้การติดของแผลดี โอกาสแผลแยกน้อย แต่หลังจากการตัดไหมอาจทำให้เห็นเป็นรอย ไม่สวยงาม จึงได้นำลวดเย็บแผล มาใช้เป็นทางเลือกเพื่อลดระยะเวลาของการเย็บปิดแผล ลดความเจ็บปวดบริเวณแผล ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณแผล ตลอดจนความสวยงามของแผล ซึ่งแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา และความพึงพอใจของผู้ป่วย


วัตถุประสงค์


                ศึกษาผลของการเย็บปิดแผลผิวหนังแนวตั้งในการผ่าตัดคลอดบุตรด้วยการใช้ลวดเย็บแผล เปรียบเทียบกับการใช้ไหมเย็บแผล ในเรื่องระดับความปวดของแผล เวลาที่ใช้ในการเย็บ อัตราการเกิดแผลติดเชื้อ และความพึงพอใจของผู้ป่วย


วิธีการศึกษา


                เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังในมารดาที่มาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลฝาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 357 คน โดยเก็บรวบรวมจากแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่มาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ซึ่งบันทึกข้อมูลจากการซักประวัติ และตรวจร่างกายของผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพรรณนา และสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกันและ Fisher’s Exact test


ผลการศึกษา


                ผลการศึกษา พบว่า เวลาที่ใช้ในการเย็บด้วยการใช้ลวดเย็บแผล กับการใช้ไหมเย็บแผล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่พบอัตราการเกิดแผลติดเชื้อทั้งสองกลุ่ม


สรุปและข้อเสนอแนะ


การเย็บปิดแผลผิวหนังแนวตั้งในการผ่าตัดคลอดบุตรด้วยการใช้ลวดเย็บแผลใช้เวลาน้อยกว่าไหมเย็บแผล แต่ราคาของลวดเย็บแผลค่อนข้างสูงกว่าไหมเย็บแผล ดังนั้นการเลือกวิธีการเย็บแผลอาจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา หรือสถานการณ์ทางการเงินของแต่ละโรงพยาบาล


คำสำคัญ : ผ่าตัดคลอด ,การลงมีดเปิดแผลตามยาว ,ลวดเย็บแผล ,ไหมเย็บแผล


* โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ