ผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู้และการเรียนแบบทีม ต่อความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล THE EFFECT OF CONSTRUCTIVIST TEACHING APPROACH AND TEAM BASED LEARNING ON ABILITIES IN APPLYING NURSING PROCESS OF NURSING STUDENTS

Main Article Content

ศศิธร ชิดนายี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
        การศึกษาแบบกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาลที่เรียนด้วยการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู้และการเรียนแบบทีมก่อนและหลังการเรียน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ห้องเรียน ที่ 2 จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติทดสอบ ที (paired t-test ) ผลการศึกษาพบว่า 1) ภายหลังการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู้และการเรียนแบบทีม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 มีความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล เมื่อเทียบ กับเกณฑ์ร้อยละ 60 2) กลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู้และการเรียนแบบทีมมี ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งโดยรวมและรายด้าน

Abstract
        This quasi-experimental study aimed to examine the effect of constructivist approach and team-based learning on abilities in applying nursing process of nursing students. The sample was sixty second- year nursing students (Room II) at Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit, enrolling in academic year 2015. The instrument was the nursing process abilities test. Data were analyzed by using descriptive statistics and paired t-test.
The results of this study showed that: 1) there were thirty nursing students (50%) had the total scores of nursing process abilities more than sixty percentage. 2) After attending the constructivist approach and team-based learning classes, the nursing students obtained higher scores of nursing process abilities compared to before attending (p<.01).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย