การพัฒนาแบบทดสอบทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลผู้ใหญ่โดยใช้ SOLO Taxonomy แบบตรวจให้คะแนนบางส่วน DEVELOPMENT OF THE TEST OF THINKING PROCESS SKILLS IN ADULT NURSING USING SOLO TAXONOMY WITH THE PARTIAL CREDIT SCORING

Main Article Content

วิดาพร ทับทิมศรี
องอาจ นัยพัฒน์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ถือเป็นวิชาหลักในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีความสำคัญต่อการประกอบวิชาชีพ เนื่องจากแนวโน้มประชากรไทยมีชีวิตยืนยาวขึ้นและมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็น 1 ใน 8 หมวดรายวิชาของการสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาล การมีเครื่องมือประเมินที่สามารถวินิจฉัยนักศึกษาอย่างละเอียดตั้งแต่ระดับความรู้ขั้นต้นไปจนถึงทักษะความสามารถของกระบวนการคิดขั้นสูงทางการพยาบาลผู้ใหญ่ จึงมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน  การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาเครื่องมือแบบทดสอบทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลผู้ใหญ่ โดยใช้ SOLO Taxonomy  แบบตรวจให้คะแนนบางส่วน ลักษณะข้อคำถามจะเป็นแบบปลายเปิดที่เป็นโจทย์สถานการณ์จริงของผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยซ้ำซ้อนหลายโรค จำนวน 30 ข้อ ใน 10 โจทย์สถานการณ์ และให้ผู้สอบตอบสนองด้วยกระบวนการคิดในการเขียนตอบอย่างอิสระ  และประเมินความสามารถของผู้สอบด้วยการกำหนดระดับคุณภาพผลการเรียนรู้  เพื่อคัดนักศึกษาออกเป็นกลุ่มตามระดับความสามารถ เก็บข้อมูลในนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จำนวน 210 คน วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ผลการวิจัยพบว่า

     1.แบบทดสอบทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลผู้ใหญ่ มีค่าพารามิเตอร์ระดับความยากของชั้นเรียงลำดับชั้นความยากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกข้อ โดยกระจายครอบคลุมทุกช่วงความสามารถ (θ) มีค่าพารามิเตอร์ความชันระหว่าง 0.17 ถึง 1.06  และค่าความสามารถ (θ) เฉลี่ยอยู่ในระดับที่ 0.44

     2.ค่าฟังก์ชันสารสนเทศ (TIF) ของแบบทดสอบทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลผู้ใหญ่อยู่ในช่วง 3.4 ถึง 3.8 ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า (SE [θ]) อยู่ในช่วง 0.48 ถึง 0.54

 

Abstract

          Adult nursing is an important core course in Bachelor of Nursing Curriculum and important for nursing profession since Thai population tends to live longer and suffer from chronic diseases. Moreover, it is also one of the eight subjects in the licensing examination of Thailand Nursing and Midwifery Council. Therefore, an assessment tool that could diagnose students thoroughly from basic knowledge up to higher order thinking skill is essential for teaching and learning. This study aimed to develop a tool to measure thinking process skill in adult nursing by using SOLO Taxonomy with partial credit scoring. Ten scenarios of actual clinical situations of patients with comorbid diseases were developed.  Then, 30 open-ended items related to the scenarios were developed to ask the students to respond freely by using their thinking process. The researcher used SOLO taxonomy as a method for classifying students by the level of abilities. The samples were 210 of the 4th year nursing students in academic year 2015 of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. The scores were analyzed by using the Item Response Theory. The findings were as followings:

          The difficulty parameters of the test of thinking process skills in adult nursing were orderly increased across all range of ability. The slopes were reported between 0.17 to 1.06 and the average of ability was 0.44. The test information function (TIF) of the test of thinking process skills in adult nursing was from 3.4 to 3.8 and the standard errors of estimation (SE) were from 0.48 to 0.54.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย